Обява За Предложения Държавна Поръчка

Обява За Предложения Държавна Поръчка

О Б Я В А ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА за 2024г

  1. На основание чл. 44 ал.1 от Наредба №1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, УМБАЛ ”Проф.д-р Стоян Киркович”АД гр. Стара Загора, обявява предложения за места за лекари-специализанти и специалисти по Здравни грижи -държавна поръчка по чл. 11 от Наредба1/2015 за 2024г. с трудово възнаграждение в размер на ОМЗ, съгласно КТД в здравеопазването, както следва:

А. За лекари

Клинична специалностПредложения на базата за брой места, финансирани от държавата
Анестезиология и интензивно лечение2
Гастроентерология2
Гръдна хирургия1
Детска нефрология и хемодиализа1
Детска хирургия2
Ендокринология и болести на обмяната2
Клинична микробиология1
Кожни и венерически болести1
Медицинска генетика1
Медицинска онкология1
Нервни болести2
Нефрология1
Неонатология1
Образна диагностика1
Обща и клинична патология1
Очни болести1
Пневмология и фтизиатрия1
Психиатрия1
Педиатрия2
Спешна медицина3
Съдова хирургия1
Съдебна медицина и деонтология1
Урология1
Ушно-носно-гърлени болести2
Физикална и рехабилитационна медицина1
Ревматология1
Хирургия2

Б. За специалисти по Здравни грижи:

Клинична специалностПредложения на базата за брой места, финансирани от държавата
1Операционна и превързочна техника (за медицински сестри и акушерки)2
2Психиатрични здравни грижи (за медицински сестри и фелдшери)2
3Спешна медицинска помощ (за медицински сестри, фелдшери и акушерки)2
4Анестезиология и интензивни грижи (за медицински сестри и акушерки)2

Лицата, които биха желали да кандатстват за предложените специализантски места, заявяват това писмено в Деловодството на УМБАЛ”Проф. д-р Стоян Киркович” в срок до 10.04.2024 год., всеки работен ден от 09.00 часа до 15.00 часа.

1. Заявление в свободен текст;

2. Автобиография на български език;

Прочетете още:

Заемането на длъжността се извършва, след провеждане на конкурс по реда на Кодекса на труда чрез писмен изпит и събеседване. При одобрение на предложението от страна на Министерството на здравеопазването конкурсът ще бъде обявен в периода от 01октомври до 25 октомври 2024 г., а обучението на специализанта ще започне преди края на м. октомври  2024 г.

Необходими документи за допускане до конкурса са:

Копие от дипломата за придобита от кандидата професионална квалификация;

Удостоверение за членство на кандидата в съответната съсловна организация

Мотивационно писмо

    С доброволното предоставяне на документите и лична информация от кандидатите се счита, че  дават изричното си съгласие личните им данни да се съхраняват, обработват и използват за целите на конкурса. 

Изп. Директор Проф. Й. Йовчев,дм

Прочети още

Остави отговор

Вашият емайл адрес няма да бъде публикуван.