Конкурс за Старша медицинска сестра/акушерка, лаборант на клиника/отделение/лаборатория

На основание чл.90 от Кодекса на труда, чл.68, ал.7 във връзка с чл.57, чл.58, чл.60, чл.68, ал.6 и чл.69, ал.2 от Закона за лечебните заведения, чл.24 от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на УМБАЛ “Проф. д-р Стоян Киркович“ АД – Стара Загора и Решение по т.5 от Протокол  № 23  на Съвета на директорите от 01.07.2024 год.

ОБЯВЯВАМ:

Провеждане на конкурс по реда на Кодекса на труда за Длъжността “Старша медицинска сестра/акушерка, лаборант на клиника/отделение/лаборатория“ в УМБАЛ “Проф. д-р Стоян Киркович“ АД – Стара Загора “, както следва:

А. КЛИНИКА/ОТДЕЛЕНИЕ:

 1. Старша медицинска сестра на Клиника по педиатрия
 2. Старша медицинска сестра на Клиника по кожни и венерически заболявания
 3. Старша медицинска сестра на Клиника по анестезиология и реанимация
 4. Старши медицински лаборант на Клиника по патоанатомия
 5. Старша акушерка на Клиника по акушерство и гинекология
 6. Старша акушерка на Клиника по неонатология
 7. Старша медицинска сестра на Клиника по кардиология
 8. Старша медицинска сестра на Клиника по неврохирургия
 9. Старша медицинска сестра на Спешно отделение с ДКБ

Б. ЛАБОРАТОРИИ

 1. Старши медицински лаборант в Клинична лаборатория
 2. Старши медицински лаборант в Лаборатория по микробиология

Място на работа: УМБАЛ “Проф. д-р Стоян Киркович“ АД, гр. Стара Загора, ул.”Генерал Столетов” № 2;

Характер на работата: Съгласно Закона за лечебните заведения; Закона за здравето, Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред и подзаконовите нормативни актове и приложимите медицински стандарти за посочените специалности.

Вид на договора – основен трудов договор на пълен щат, срочен за три години, на пълно работно време.

Документи за участие могат да се подават всеки работен ден от 8.30 ч. до 16 ч. Деловодството на УМБАЛ “Проф. д-р Стоян Киркович” АД – Стара Загора, ул. “Генерал Столетов” № 2.

В срок от 09.07.2024г. до 09.10.2024г.

Прочети още