КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“

I. На основание чл. 90, ал. 1, предложение последно във връзка с чл. 91 от Кодекса на труда, чл. 68, ал. 7 от Закона за лечебните заведения и чл. 23 от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД, гр. Стара Загора

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“ :

Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността „Главна медицинска сестра“

1. Образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ или „Магистър“ по специалността „Управление на здравните грижи“;

2. Трудов стаж по специалността „Управление на здравните грижи“ – не по-малко от 10 години в клинично звено от III ниво на компетентност;

3. Да не са осъждани, да не са лишени от право да упражняват професията си;

4. Да са в здравословно състояние, позволяващо да извършва работата на длъжността;

5. Да не са уронвали авторитета на лечебното заведение, в което работят;

6. Придобит опит за работа с компютър.

–> подробности <–

от 21.04.2023г. до 21.07.2023г.