Лаборатория по Клинична Микробиология

Лаборатория по Клинична Микробиология
Лаборатория по Клинична Микробиология
Лаборатория по Клинична Микробиология
  • ИСТОРИЯ

          Понастоящем  Микробиологична лаборатория е с акредитация за качество  III—то ниво на компетентност за надобластни Университетски лаборатории, с максимална оценка  за  медицински дейности  и база за практическо обучение  на  магистри медицина, бакалаври „Здравни грижи“ и база за обучение на лекари по СДО за придобиване на специалност Клинична микробиология.

          Едновременно с разкриването на катедра  Микробиология към Висш медицински институт ,  Стара Загора  , на 1.11.1983 г, започва и диагностичната микробиологична дейност  , в  съществуващата към Инфекциозно отделение  Микробиологична лаборатория ( МБЛ)  , в която работеха д-р Лилянова и две  лаборантки. Първи в тази нова  и непозната дейност са  асистентите от катедра Микробиология. : д-р Грозданка Томова Лазарова, д-р Катя Латунова Рачкова, Д-р Дарина Радева Руканова и  Д-р Иванка Донева Дукова. 

       Като отделна лаборатория в състава на  УМБАЛ –АД, Стара Загора Микробиологична  лаборатория  съществува от 1994 г. и  нейн пръв началник е доц. Д-р Пенка Сотирова, а от 2004 г. досега Началник  на МБЛ е проф.д-р Грозданка Томова Лазарова, която е и дългогодишен Ръководител на катедра Микробиология ( от 2000 до 2020 г ).

     Микробиологична лаборатория  съществува  като самостоятелна структура в рамките на УМБАЛ – АД  до  6.09.2012 г., когато двете  болници на територията на Стара Загора  се обединяват в една единна структура : УМБАЛ: “ Проф. Д-р Ст.Киркович“ АД .

     Реалното обединение и пребазиране става от  01.04.2013 г. , с  решение на Съвета на директорите и  със Заповед  № 233 / 26.03. 2013 г. на Директора  на МБАЛ:“ Проф. Д-р Ст. Киркович“- АД, Стара Загора , Д-р П.Атанасов   .

В резултат на обединение на двете структури  беше  създадена лаборатория по Клинична Микробиология   , с трето ниво на компетентност  и  Началник  Доц.д-р Грозданка Т.Лазарова , дм ( тогава ).

      В лабораторията по Клинична микробиология  тогава работят: 9  лекари   (2 лекари  без специалност, 7  лекари със специалност Микробиология и 1 биолог със специалност Вирусология; 10 медицински лаборанти, 2-ма санитарии 1 автоклавист.

  • КЛИНИЧНА И ДИАГНОСТИЧНА ДЕЙНОСТ

     Лабораторията по Клинична микробиология извършва задължителния обем  бактериологични,   микологични   и   имунологични изследвания за надобластни лаборатории  от 3-то ниво на компетентност, според  Националния стандарт по Микробиология и Вирусология , и  в съответствие с категоризацията на микробиологичните лаборатории в  здравните структури в Република България.

     Вирусологични  изследвания, вкл. на пациенти с КОВИД-19 ,  Хепатит В и др. вирусни инфекции от 2020 г. се извършват във Вирусологична лаборатория към УМБАЛ:“Проф.д-р Ст. Киркович“ АД.

  • Основни направления на ежедневната диагностична дейност са:

етиологична диагноза на инфекциозни патогени : бактериални , микотични и вирусни .

определяне на емпиричната и етиологичната  антибиотична терапия

изолиране и  мониториране на  щамове с множествена резистентност

надзор и превенция  на инфекции, свързани с болничното обслужване

• изготвянене  и актуализиране на  Антибиотичната политика в УМБАЛ :“ Проф.д-р Ст. Киркович“- АД, Стара Загора .

извършване  на консултативна и експертна дейност,

2.2     Системи за външна оценка на качеството  :

     От  създаването си досега Микробиологична лаборатория участва  в национални  , европейски и световни  системи за външен контрол.

Национална програма за сървейланс над антибиотичната резистентност  BulSTAR от   НЦЗПБ-София.

EARSNetЕвропейска система за надзор над антибиотичната резистентност.

WHONETсистема за външен контрол на СЗО за  надзор над изолирваемостта и качеството на идентификация на клинично значими бактерии, изолирани от инвазивни инфекции.

APUAвъншен контрол над наблюдавани резистентни  бактериални видове ,изолирани от пациенти на интензивни грижи.

  • АКРЕДИТАЦИЯ 

     Лабораторията по Клинична Микробиология  е с утвърдено име и марка за качество  като диагностична  лаборатория  с трето ниво на компетентност.  Всички преминали акредитации  за медицински дейности и практическо обучение по Медицински стандарт  Микробиология  са с максимална оценка  „отличен ” , за 5 години .

     Подобни са и оценките от последната , действаща акредитация.  Със Заповед № РД-01-553/02.11.2022 г.  на Зам.Министъра на здравеопазването, д-р Т.Томов ,  Лабораторията по Микробиология е акредитирана  с акредитационни оценки , както следва :

-за медицински дейности  – „Отличен ” за срок от 5 години,  с трето ниво на компетентност.

– за клинично  обучение на студенти по медицина , професионално направление „ Здравни грижи ”,   за ОКС „бакалавър ”  и „професионален бакалавър “  за медицински сестри, акушерки , лекарски асистенти и мед.лаборанти . 

– за СДО ( следдипломно обучение) на лица с професионална квалификация :“лекар”  за придобиване на специалност “Клинична Микробиология“ .

     Лабораторията  е утвърдена  база  за практическа подготовка  на лекари, специализиращи Клинична микробиология, както и Инфекциозни болести и Епидемиология. МБЛ е база за практическо обучение и стаж по специалност «професионален бакалавър» за специалност :“мед.лаборант“.

     За   последните 18 години ,  повече от 20 лекари са придобили специалност Микробиология в МБЛ на УМБАЛ:»Проф.д-р Ст. Киркович» АД.

     Микробиологична лаборатория разполага с необходимото хардуерно и софтуерно оборудване, което е част от болничната информационна система за съхраняване , обработка и обмен  на данни  за пациенти и регистрация в НЗИС.

  • УЧАСТИЕ ВЪВ ФИНАНСИРАНИ НАУЧНИ ПРОЕКТИ И  КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ:

     От създаването си като Микробиологична лаборатория към УМБАЛ-АД досега , МБЛ участва в  множество клинични проучвания за изпитване ефективността на нови антибиотици преди въвеждането им в употреба.

•  Клинично проучване за  оценка на ефикасността и безопасността на Гемифлоксацин за лечение на лека до умерено тежка форма на пневмонии, придобити в обществото , FocusBioInova , France,Europe.

•  Клинично проучване за  оценка на ефикасността и безопасността наTygecycline (Tygacil) ; T.E.S.T ( Tigecycline Evaluation Surveilllance Trial ) , фирма Wyeth Pharmaceuticals, 2009-2010.

•  Клинично проучване Respire 2 за  оценка на ефикасността   на   Ciprofloxacin с инхалаторно приложение при пациенти с бронхиектазии. , фирма Bayer. , 2014-2015 г.

•   EUCLID- Европейски проект за генотипиране на щамове   C.difficile, изолирани от фекални проби. – 2 –годишен проект., 2013 г.

•   COMBACTЕ ND4BB project  ( New drugs for bad bugs )

 •   Клинично проучване за  оценка на ефикасността, безопасността и толерантността  на Aztreonam/Avibactam+/-Metronidazole спрямо Meropenem/Colistin за лечение на инфекции от Gram-negative бактерии , вкл.  MBL-продуциращи  MDR патогени . Pfizer, 2021-2022.

  • СЪСТАВ НА МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

МБЛ разполага с висококвалифициран екип от  специалисти – теоретично подготвени и практически обучени  клинични микробиолози и медицински лаборанти .

Понастоящям в  МБЛ работят 3 –ма  лекари  със специалност «Клинична Микробиология « , един от които хабилитиран професор , с  над 39 години стаж по специалността, медицински лаборанти – 3 щ. дл , 1 лаборант , 2ма санитари и 1 здравен асистент.