Клиника По Обща и Клинична Патология

Клиника По Обща и Клинична Патология
Клиника По Обща и Клинична Патология
Клиника По Обща и Клинична Патология

Началник Клиника


КЛИНИКА ПО ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ

Клиниката по Обща и клинична патология е основана през 2015 година и се помещава в Морфоблока на първия етаж. Отделението по клинична патология към МБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ от 1986 година е началник д-р Михаил Михайлов и от 1991-2001 година е с началник д-р Емилия Кънева. От 01.01.1995 г. е създадена отделна Университетска болница с отделение по Патология с началник д-р Григор Велев. От 2001г. началник на отделението става д-р Валентин Ангелов Велев. В отделението са работили на щат 0.25 четирима асистенти:

  • д-р Мая Владова Гълъбова,д-р Иван Стефанов Василев,д-р Стефан Петров Стратиев,д-р Диана Колева Прангова

В този период в отделението работят следните лаборанти:

  • Пенка Койчева Никова, Пенка Александрова Желева, Ирена Ганчева Ганева, Боянка Захариева Атанасова, Красимира Илиева Динкова

санитари към отделението:

  • Зухра Никоаева, Найден Златанов

На 06.09.2012 г. Университетска болница и болница МБАЛ „Проф. Ст. Киркович“ се сливат. С д-р Велев работят на 0.5 щат доц. М. Гълъбова и д-р Ю. Ананиев.

От 2015 г. към отделението работят д-р К. Иванова на 0.5 щат и  проф. д-р М.Гълъбова на 0.5 щат.

В тозо период в отделението работят следните лаборанти:

  • Цветана Стоянова Димитрова, Маргарита Господинова Митева, Кристина Георгиева Парцунева, Станимира Танева, Мария Георгиева Петкова, Росица Георгиева – от 2018 г., Мирела Манева – от 2017 г., Красимира Илиева Динкова, Павлина Георгиева Петкова – от 2017 г.

санитари към отделението:

  • Зухра Николаева, Тянка Владимирова, Найден Златанов, Ангел Колев, Андон Христов, Наско Нанев

От 2017 година отделението по патоанатомия е акредитирано като клиника с ръководител проф.д-р Мая Гълъбова, дм и ас.д-р Кони Иванова,дм на 0.5 щат. Д-р Мехмед Шабан Хаджи започва работа като специализант към клиниката на цял щат през 2019 година.

Клиниката извършва високоспециализирана диагностична дейност, която включва имунохистохимична диагностика, имунофлуоресценция. През пос-ледните три години се увеличава броя на злокачествените заболявания и на комбинираните злокачествени заболявания. В клиниката се наблюдават и заболявания характерни за субтропичния район.

Клиниката по Обща и клинична патология осъществява медицинска дейност по медицинска специалност „Обща и клинична патология“ – III ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт.

Устройство и оборудване на КОКП

  • КОКП разполага със самостоятелни лекарски кабинети оборудвани с бинокуларен професионален светлинен микроскоп с 5 обектива с ком-пютърна система с връзка с интернет. Семинарната зала има ксерокс свързан със скенер и принтер. Съвременната патологоанатомична литература е разположена в библиотеката в семинарната зала.
  • КОКП разполага със следните лаборатории: биопсична и некроскопич-на лаборатория, цитологична лаборатория, имунохистохимична лаборатория със сектор за хистохимия, молекулярно биологична лаборатория с PCR и real time PCR, лаборатория за конфокална микроскопия.
  • КОКП разполага със зала за аутопсии оборудвана със секционни маси.
  • Хладилна камера за съхранение на трупове (4оC)
  • КОКП разполага с конферентна зала за клинико-патологични и клинико-биопсични срещи.

Научна дейност:

Разглеждат се заболявания свързани с рак на стомаха, дебелото черво и ректума, рак на млечната жлеза и белия дроб. Изучава се туморната микросреда и от началото на 2022 година се прави изследване за микросателитна нестабилност на рак на дебелото черво с оглед прецезиране на лечението

Методи за научни изследвания:

Имунохистохимия, ултраструктурна имунохистохимия, колокализация с имунофлуоресценция, генетични полиморфизми на цитокини с PCR, инсито-хибридизация на EPN вируса и на клетките в туморната микросреда.

Докторанти:

Проф.д-р Мая Гълъбова – тема на дисертационен труд

   „ Роля на синусоидалните клетки на Ito и pit клетките във фибропластичния и неопластичен процес в черния дроб

Към момента 05.01.2023 година имам 135 научни статии в Scopus с impact factor и impact rank. 1444 цитата в Scopus и h-indeks 20.

През януари 2021 година съм включена в класацията на Станфордския университет за цялостно научно творчество, в която влизат 49 български учени и са част от 2% най-добрите учени в света.

Доц. д-р Юлиан Ананиев – тема на дисертационен труд

   „Фактори определящи развитието и прогнозата на стомашния карцином

Гл.ас. д-р Кони Иванова – тема на дисертационен труд

   „ Молекулни фактори на развитието и прогноза на карцином на щитовидната жлеза

д-р Мехмед Хаджи – тема на дисертационен труд

   „ Ендокринни клетки в стомашен карцином със специално внимание върху грелин-позитивни IL-17-позитивни ендокринни клетки.