Клиника по Нервни Болести

Клиника по Нервни Болести

ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА КЛИНИКАТА ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ КЪМ УМБАЛ „ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ“

            Клиниката по неврология е заведение с утвърден дългогодишен авторитет. Освен от региона на Стара Загора в нея са били хоспитализирани пациенти от Бургаска, Сливенска и Ямболска области планово и чрез републиканската спешност. Тя е база обучение на докторанти, студенти, специализанти и общопрактикуващи лекари.

           Дълги години тя е била център за експертна диагностика и лечение на мозъчно-съдови заболявания, множествена склероза, болест на Паркинсон, епилепсия, синдром на Гилен-Баре и други заболявания на периферна нервна система, както и на редки наследствени и дегенеративни  неврологични заболявания, единствена в региона е предоставяла възможност за осъществяване на високоспециализирана диагностика и лечение.

Като основоположник на неврологичното лечение се приема отделението към Старозагорската болница, което е обслужвало старозагорска, ямболска, сливенска и тополовграска околия.

През 1964г се неврологичната структура се разкриват високоспециализирани за времето си кабинети по отоневрология с ръководител д-р Г.Гуганов, невроофталмология с ръководител д-р В.Попов, детска неврология – д-р М.Павлова и сектор по невроинфекции с ръководител д-р Милушев.

През 1970г. проф. С.Божинов е методичен ръководител на Старозагорската структура за лечение на нервни болести и нейния обем е 110 легла. През 1979 г е внедрена КАТ за диагностиката на неврологичните заболявания.

До 1996 г. лечебната неврологична дейност се е извършвала в Отделение към нервни болести към Обединена районна болница Стара Загора.

         След създаването на МУ гр. Стара Загора през 08.04. 1982 г.  в същото отделение се разкрива преподавателска и научна дейсност. .

         От 1996 г. до 2020 г.  началник и основоположник  на клиниката е Проф. Д-р Иван Манчев, дмн /1952-2021 г./. Като университетска клиника по нервни болести в структурата на УМБАЛ Стара Загора се обособява през 1996 г. Ръководител е Проф. Д-р Иван Манчев, дмн,  като в клиниката тогава работят 10 лекари със специалност и 5 преподаватели – асистенти. В нея през годините са се обучавали и придобили специалност над 50 специалисти по неврология от Стара Загора, други региони от България и чужбина. На позицията Старша медицинска сестра тогава са били Ст. Мс. Минчева, Ст. Мс. Тотева, Ст. Мс. Димова и Ст. мс. Казакова. През 2012 г. настъпва обединение на двете лечебни заведения УМБАЛ и МБАЛ „Проф. Ст. Киркович“, с вливане на отделението по нервни болести на МБАЛ в университетската клиника през 2014 г., която продължава да функционира като основен високоспециализиран лечебен и преподавателски център под ръководството на Проф. Д-р Иван Манчев, дмн до пенсионирането му през 2020 г. След пенсионирането му на позиция началник на Клиника по нервни болести е назначена Д-р Теодора Манолова, дм.

       През годините в клиниката практикуват и преподаватели в Тракийски университет – хабилитирани, асистенти и докторанти.

       Професионалният път на над 20 лекари със специалност неврология е преминал през клиниката, като значителна част от тях са имали възможност за придобиване на високоспециализирани дейности в областта на неврологията като Електромиография, Електроенцефалография, Доплерова сонография, Евокирани потенциали и други, което е утвърдило звеното през годините  като главен център за диагностика и лечение на неврологични заболявания, но и за обучение и подготовка на специалисти и докторанти в България.

         Посветил научните си интереси и международно признатите си трудове на     епидемиологията и рисковите фактори за мозъчно-съдовата болест, Проф. Д-р Иван Манчев, дмн е един от първите в България, който очертава основния профил на рисковия за мозъчен инсулт пациент. Така той  участва в създаването на националните програми за превенция и профилактика за мозъчно-съдовата болест.

(ръководител клиника за периода 1996-2020 г. – проф. Иван Манчев, д.м.н.)

        Клиниката по нервни болести е с дългогодишни традиции и опит в провеждането на клинични проучвания в областта на неврологията, които продължават и до днес.

        Клиника по нервни болести ежегодно взема участие в Български и Международни конгреси.

             Към настоящия момент Клиника по нервни болести е едно от значимите звена на УМБАЛ „ Проф. Д-р Стоян Киркович“. Като част от структурата на  УМБАЛ, Неврологична клиника функционира според всички изисквания, определени в здравното законодателството на Република България, нормативните актове на  Министерството на здравеопазването и НЗОК, на съсловните и пациентски организации.

         Основни цели на специалността „Нервни болести“ е осигуряване на висококвалифицирана ранна диагностика, адекватно специфично терапевтично поведение и интензивно лечение, прогнозиране на изхода от заболяването, експертна оценка на работоспособността на пациента, ефективна първична и вторична профилактика и диспансеризация на заболяванията на централната и периферната нервна система.

         Посочените цели могат да бъдат постигнати чрез:

1. Подготовка на висококвалифицирани медицински специалисти в областта на неврологията.      

2. Осигуряване на адекватен обем медицински дейности в амбулаториите за специализирана медицинска помощ по нервни болести.

3. Осъществяване на комплексна и последователна специализирана неврологична диагностично-лечебна дейност в лечебните заведения за болничнa помощ.

4. Оказване на специализирана консултативна, методична и експертна дейност.

5. Провеждане на научноизследователска и приложна дейност в областта на нервните болести.

6. Участие в подготовката, провеждането и контрола на програми по социално значими неврологични заболявания в областта на общественото здравеопазване и промоцията на здравето.

7. Подобряване на качеството на медицинските услуги в областта на неврологията чрез тяхното оценяване, мониториране и контрол.

         Клиниката по нервни болести на УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“  е с ІI ниво на компетентност, съобразно изискванията на Наредба № 2 от 6.02.2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Нервни болести“.

         В клиниката се осъществяват :

1.         Диагностика и лечение на неврологични заболявания

2.         Обучения на студенти от Медицински факултет и Медицински колеж.

3.         Следдипломно обучение на специализанти по „Нервни болести“ и „ Обща медицина“

         Като университетска клиника тя има основната мисия даспособства подобряване на общественото здраве в страната чрез комплексна дейност за съвременна високоефективна диагностика и лечение на неврологичните заболявания, активно участие в икономическата ефективност на болницата, сътрудничество в лечебната дейност с останалите клиники, отделения и лаборатории в болницата, научни изследвания и обучение на специализанти и студенти.

       Клиниката по нервни болести е акредитирана университетска структура като база за обучение на студенти, следдипломно обучение и за придобиване на специалност по нервни болести.

         Основен предмет на дейността на Клиниката по нервни болести в областта на хуманна медицина са:

 • Диагностично-лечебна;
 • Консултативна;
 • Профилактична;
 • Учебно-преподавателска;
 • Научно-приложна.

        Основни цели на Клиниката са:

 • Да оказва качествена болнична, диагностична и лечебна помощ;
 • Да оказва извънболнична диагностична и консултативна помощ
 • Да осигурява финансиране по НЗОК на скъпоструващи лекарствени средства  със съответни специализирани комисии и др. ;
 • Да оказва методична и консултативна помощ на неврологичните звена в Старозагорски, Сливенски и Ямболски региони;
 • Да провежда следдипломно обучение и високоспециализирани дейности в неврологията.
 • Да провежда обучение по нервни болести на общопрактикуващи лекари;
 • Да създава предпоставки за повишаване на квалификацията на специалистите по здравни грижи;
 • Да провежда обучение по неврология на бакалаври, рехабилитатори и ерготерапевти;
 • Научно-приложна дейност в областта на неврологията чрез внедряване на нови методи за изследване и терапия, разработване на съвременни алгоритми за диагностично и терапевтично поведение;
 • Научна дейност – разработване на научни теми чрез докторантури, научни проекти, статии и доклади.

            Структурата и ресурсите на Клиниката по неврология отговарят към настоящия момент на второ ниво на компетентност според „Медицински стандарт по нервни болести“ от Наредба №2 от 06.02.2014 г. за месец март  са разкрити 18 легла за лечение в Клиника по нервни болести  , от които 6 в интензивен сектор и 4 в Клиника по нервни болести за продължително лечение , общо 22. Общият капацитет на легловата база е 25 , от които 12 легла са с възможности за интензивно лечение.

             Клиниката разполага и с кабинет към диагностично-консултативния блок на УМБАЛ „ Проф. Д-р Стоян Киркович“ .

             Допълнително част от звеното са:

 • Кабинет по Електромиография;
 • Кабинет по Електроенцефалография;
 • Кабинет по Доплерова сонография

      Диагностичната и лечебната дейност на Клиниката се осъществява съвместно с други звена, които са нейно разположение съгласно изикванията на НЗОК и Медицински стандарт по нервни болести като:

 • Отделение по образна диагностика;
 • Клинична  лаборатория;
 • Имунологична лаборатория;
 • Отделение по физикална и рехабилитационна медицина;
 • Клиники и отделения в УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“ – Клиника по анестезиология и интензивно лечение, Клиника по кардиология, Клиника по ендокринология, Клиника по инфекциозни болести, Неврохирургична клиника, Клиника по психиатрия и други, които осъществяват непрекъсната консултативна и лечебна дейност съвместно с Клиника по нервни болести.

        Кадровата осигуреност с лекари е съобразена със спецификата на нейната дейност и Стандарта по нервни болести. В Клиника по нервни болести са назначени 9 лекари, от които 5 с придобита специалност по нервни болести и 4 специализанти. От тях има един с защитен дисертационнен труд и докторска научна степен, който е и временно ръководещ звеното, както и главен асистент и завършил образователна степен здравен мениджмънт. Трима от лекарите са асистенти. В Клиниката като преподавател по нервни болести на български и чуждестранни студенти по медицина, лекарски асистенти и специализанти  преподава и хабилитирано лице – доцент. Временно изпълняващият длъжността Началник на Клиника по нервни болести Д-р Теодора Манолова е главен асистент в Катедра по неврология и психиатрия със защитен дисертационен труд  през 2016 г. Трима от лекарите със специалност са придобили Високоспециализирана дейност „Електромиография“, един с „Доплерова сонография“, един с „Електроенцефалография“. В преподавателския състав на Клиниката са включени един доцент и един главен асистент и трима асистенти в Медицински факултет и Медицински колеж.

        Медицинските сестри са седем с ръководител старша медицинска сестра Нели Димова, като в Клиниката са назначени и обучаващи се студенти по медицинска сестра и медицина като здравни асистенти и обучаващи се санитари. В Клиниката е назначен и оператор на данни. Помощният персонал (санитари) са четирима. Осигурен е непрекъснат посменен 24/7 режим на работа за лекари, медицински сестри и санитари, като има непрекъснато денонощно покритие с дежурни медицински екипи във връзка със спешността на звеното. В неврологичния кабинет от диагностично-консултативния блок при УМБАЛ „Проф.Д-р Стоян Киркович“ се осъществява планов прием на пациенти, както и консултативна дейност като в него са дежурни на разположение специалистите по нервни с болести по определен график.

         Клиника по нервни болести е разположена на осмия етаж в източното крило на болницата, като на етажа се намира и Клиниката по неврохирургия. Клиниката  е обезпечена откъм кадри, апаратура и лекарствени средства с цел възможност за напълно осъществяване на лечебно-диагностична дейност на хоспитализираните в Клиниката пациенти и тези насочени за консултация от други звена. Приемно-консултативната дейност се извършва в определени за целта кабинети на Диагностично-консултативния център. В тях са дежурни на разположение специалисти по нервни с болести по определен график.

(Клиниката е разположена в източното крило на УМБАЛ)

          Легловата база се състои от 21 легла за лечение на неврологични заболявания и 3 легла за продължително лечение след остър стадий на мозъчно-съдов инцидент. От тях при 12 легла имат възможност за кислородолечение и вакуум аспирация. В Клиниката е обособен  интензивен сектор с 6 легла за лечение на пациенти с  тежки остри нарушения на мозъчното кръвообращение, епилепсия  и 2 за лечение на остри автоимунни заболявания на нервната система. Останалите легла са разпределени в диагностичен сектор. Отделно има манипулационна, кабинет на оператор на данни, столова зала и кухненски офис, склад, изливна и конферентна зала за провеждане на ежедневен рапорт, съвещания, учебни и извънучебни мероприятия. Специално обособени са кабинетите за ЕЕГ, Доплерова сонография и ЕМГ. Апаратурата и работните места са обезопасени съгласно изискванията на законовите разпоредби за техническа и противопожарна безопасност, изискванията за охрана на труда.

Клиниката разполага с необходимото оборудване за лечение на критични нарушения в жизненоважните функции на болните, включващо оборудване за поддържане на дихателни и сърдечно-съдови функции и извършване на рутинни изследвания, за парентерални инфузии и хранене, преливане на кръв и биопродукти, за кардиопулмонална ресусцитация. В Клиниката са създадени условия и ред за изолационни мероприятия при необходимост във връзка с епидемичната обстановка.

(интензивен сектор при Клиника по нервни болести)

Тези легла са снабдени с централна кислородна инсталация (общо 12 кислородни легла) и аспирационна система, АМБУ, инфузионни помпи, два монитора за наблюдение на жизнено-важни показатели – ЕКГ, пулс, кръвно налягане, дишане, кислородно насищане и др. Подсигурен е задължителен спешен шкаф с лекарствени средства за спешни състояния, по вид и количество утвърдени от Изпълнителния директор и Началника на Клиниката.

       Собствените кабинети за ЕМГ, ЕЕГ и Доплерова сонография са осигурени с апарати с възможности за извършване разнообразни високоспециализирани изследвания в неврологията.

 1. Кабинетът по Доплерова сонография – апарат за утразвукова диагностика – Доплеров сонограф   модел Ultrasonix , производител : SONIX
 2. Кабинет по Електроенцефалография  – с апарат от най-ново поколение – Neurosoft-Neuspectrum64.
 • Кабинет за Електромиография с два апаратa- Neurowerk Sigma Medizin-Technik-GmbH- Germany ; НейроСофт – Нейро- ЕМГ – Микро.

Други апарати:

 1. Пациентски монитори – CNME010101 – 1 бр.
 2. Дефибрилатор –  ТЕС 7621 КА
 3. Инфузионни помпи – Perfusor® compact plus BBraun – 1 бр.; „ ПРИМА” 01  -2бр.„ Compact  S “-1бр.

       Болничното заведение е осигурено с апарати за висок клас образна диагностика –  КАТ с възможности за СТ – ангиография и МРТ, като изследванията се реализират на територията на УМБАЛ „Проф.Д-р Стоян Киркович“.

       Клиниката по нервни болести се явява стратегически център от общонационално значение за диагностика и комплексно, индивидуално и мултидисциплинарно лечение на острите и хронични заболявания на нервната система. В Клиниката по нервни болести към УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“ се обслужват пациенти от цялата страна със заболявания на централна и периферна нервна система, както остри и така и хронични по 16 клинични пътеки – 50, 51, 52,53,54,55,56, 61,62,63,64,65,66,67,113.1,113.2 и 254 ; комисия за отпускане на скъпоструващи медикаменти по АПр 38 за лечение на болест на Паркинсон, Епилепсия и Невропатна болка и лечение по АПр 33.1 –  парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема

        Обслужват се както пациенти от гр. Стара Загора, така и от целия Старозагорски регион , пациентите от гр. Казанлък и областта, както и такива от област Сливен, Ямбол и Бургас, като комисията за скъпоструващо лечение е единствената по рода си за горепосочените населени места. Също така от около две години Клиниката по нервни болести разви и създаде организация за лечение на остър исхемичен инсулт с интравенозна тромболиза, което е в съответствие със съвременните насоки на ESO за лечение на инсулт. Това определя нейното стратегическо значение за това пациентите от тези региони да получават най-съвременното лечение още в първите часове от началото на инцидента. Клиниката е включена в Националния план за лечение на инсулт с перспективата в бъдеще да се разработи звено, функциониращо като „Stroke Unit”, в условията на което да се прилага най-съвременното и мултидисциплинарно лечение на пациентите с инсулт. Началникът на Клиниката от месец август 2021 г. участва в комисията в изграждането на Националния план за диагностика, лечение и профилактика на инсулт към Министерството на здравеопазването.Този план е създаден във връзка с необходимостта по-ефективна стратегия за лечение на инсулт в България предвид това, че България заема едно от челните места по заболяемост и смъртност от инсулт в Европа и прогнозите, че през следващите 10 години в Европа случаите на инсулт ще се повишат с 25%, особено сред населението над 60-годишна възраст.             Не е малък броят на пациентите с другите неврологични заболявания. Броят на диагностицираните с Болест на Паркинсон в България – около12 000. Пациентите с множествена склероза са около 3600, като всяка година се разболяват нови 80 , а сред тях най-засегната възрастова група е от 18 до 30 години, което прави поведението при заболяването от особено важно значение. Болните с епилепсия в България са около 50 000, като при значителна част от тях са с различна степен на инвалидност. Клиниката по нервни болести се обособи и като център за лечение на имунномедиирани полиневропатии, включително и ОВДПНП при синдрома на Гилен – Баре с възможност за специфично лечение с високи дози имуновени. Статистическите данни показват, че  неврологичните заболявания непрекъснато нарастват  през последните години, особено за сметка на мозъчно-съдовите заболявания и са основна причина за инвалидност с България, което поставя КНБ на приоритетно място за лечението им в региона.

                 Като университетска клиника, основна задача на КНБ е обучението и квалификацията на медицинските специалисти. В Клиниката по нервни болести се извършва следдипломно обучение по неврология на специализанти по план програма, одобрени от МФ към Тракийски университет гр. Стара Загора и МЗ. Също така се извършва обучение на студенти и специализанти, както и на медицински специалисти, съобразно със стандартите по неврология за:

 • Студенти по медицина;
 • Специализанти по нервни болести;
 • Специализанти по обща медицина – модул нервни болести;
 • Докторанти по научна специалност „Неврология“;
 • Лекари – специалисти по нервни болести – за високоспециализирани дейности;
 • Медицински сестри за следдипломно обучение за повишаване на квалификацията, както и за практическо обучение;
 • Специалистите по рехабилитация и ерготерапия, както и  по рехабилитация– бакалавър към МК  – теоретично и практическо обучение.

           Клиниката по нервни болести притежава необходимия материален и човешки ресурс за покриване на целия диапазон за обучение на студенти, специализанти, докторанти и специалисти по здравни грижи.

          В областта научно-изследователската дейност сътрудниците от  Клиниката ежегодно публикуват статии в Български и Чуждестранни научни издания. Тя до голяма степен се подпомага от богатата клинична патология, натрупания клиничен опит, както и представянето на нови диагностични и лечебни методи. Научният колектив от Клиниката взема редовно участие в български , европейски и световни  форуми. 

         В Клиниката  се провеждат проучвания в областта на мозъчно-съдовата патология, епилепсията, неврологичните усложнения при COVID -19, болестта на Паркинсон и множествената склероза. В условията на пандемията от COVID колективът на Клиниката събра богат клиничен опит в диагностиката и лечението на неврологичните усложнения на коронавирусната инфекция и го предаде на научната общност с участие в научен форум в тази област. Областите на научните интереси на научния колектив в КНБ са мозъчно-съдови заболявания, епилепсия, болест на Паркинсон, неврорадиологията, множествената склероза, деменции и др.

          През 2012 г. е защитен научна степен „Доктор по медицинските науки“ на Проф.   Д-р Иван Манчев, дмн.

          През 2015 г. е защитен дисертационен труд на Доц. Д-р Велина Манчева, дм  на тема „Изследвания на показателите на оксидативния стрес при болест на Паркинсон“.

          През 2016 г. е защитен дисертационен труд за присъждане на научна и образователна степен „доктор”на Д-р Теодора Манолова, дм  на тема „Разпространение, клинични форми и профилактика на мозъчносъдовите заболявания в Старозагорски регион”.

          През 2014 г. ръководителят на Катедра по неврология и психиатрия в МФ Доц. Д-р Лъчезар Манчев, дм защитава дисертационен труд за степен доктор на тема       „Сравнителни компютъртомографски и Доплерсонографски проучвания при исхемични мозъчни инсулти.

         През 2022 г. е защитен на дисертационен труд на  Д-р Кристиян Найденов на тема „Епилепсия и мозъчно-съдови заболявания“.

         В заключение Клиниката по нервни болести е утвърден център с традиции в диагностиката и лечението на неврологичните заболявания. С големия си клиничен ресурс и благоприятна среда се предоставят оптимални условия лечебна и научна дейност в областта „Неврология“, както и предаване на ценен теоретичен и практичен опит на специализанти и студенти.