КЛИНИКА по Кожни и Венерически Болести

Начална страница / КЛИНИКА по Кожни и Венерически Болести

КЛИНИКА по Кожни и Венерически Болести

КЛИНИКА по Кожни и Венерически Болести

Началник Клиника


КЛИНИКА ПО КОЖНИ И ВЕНЕРИЧНИ БОЛЕСТИ

Клиника по кожни и венерични болести (ККВБ) е разкрита през 1994 година към новосъздадената Институтска болница към ВМИ гр. Стара Загора. Впоследствие ККВБ е част от структурата на нейните правоприемници: Университетска болница (1995), Многопрофилна болница за активно лечение – Стара Загора, ЕАД (31.08.2000) и УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД, Стара Загора (06.09.2012).

За първи Началник Клиника е назначен доц. д-р Панайот  Гърдев д.м. (1994 – 2002). При разкриването на ККВБ в лекарския екип са включени асистентите към Катедрата по дерматовенерология: гл. ас д-р Евгения Христакиева, ас. д-р Таня Ганчева, ас. д-р Румяна Лазарова и ас. д-р Евгени Христозов. През 1996 година са назначени  и двама ординатори: д-р Иван Балдаранов и д-р Женя Троева. Технически секретар на Клиниката е Теодора Нанева, първата ст. мед. сестра е Дарина Господинова. а медицинските сестри са: м.с. Рoсица. Георгиева-Петрова, м.с. Красимира Недялкова, м.с. Росица Георгиева, м.с. Пепа Екова, м.с. Красимира Караджова, м.с. Иванка Цонева и м.с Иванка Варивова.

От 2002 година Началник клиника е проф. д-р Евгения Христакиева д.м.  

 • Завършила е медицина в МУ – Пловдив (1980) и има придобита специалност „Кожни и венерически болести“ (1987) и втора специалност „Публична администрация и здравен мениджмънт“ (2001). През 2003 година получава Сертификат за оценител по безопасност на козметични продукти.
 • Академичната й кариера започва като първи назначен асистент (1986) към Катедра дерматовенерология към ВМИ Стара Загора и продължава като главен асистент (2002), “доктор” по медицина (2003), “доцент” (2004) и „професор” (2014).
 • Има специализации в областта на: климатотерапия на кожните заболявания в Хадаса, Еврейски университет, Йерусалим, Израел (1991 – 1998); фототерапия, обща дерматохирургия и хирургия на гноен хидраденит в Клиника по дерматовенерология в Университетска Болница “Вивантес” Берлин, Германия (2014 -2017), Брюксел ЕАDV, Hidradenitis suppuratibva, (2015), хирургично лечение на Гноен хидраденит – Бохум, Германия (2018); ултрасонография във Вроцлав, Полша (2019)  и др.
 • Член е на Управителния Съвет на Българското Дерматологично Дружество (БДД), на  Български Лекарски Съюз, на Европейската Академия по Дерматология и Венерология и на Европейска фондация за Хидраденитис супуратива. От 2011 досега е Председател на Българо-немско дерматологично дружество. Била е и е член на Академичния съвет при Тракийски университет Стара Загора, на Факултетния съвет на Медицински факултет, на Комисия по международна дейност, сътрудничество и международни проекти и Комисия по информационна и медийна дейност към Тракийския университет, Комисия за контрол върху процедурите за развитие на академичния състав, Комисия по учебната дейност  към МФ на Тракийски университет Стара Загора. Член е на Държавна изпитна комисия за специалност кожни и венерически болести. От 2019 е член на Експертен съвет към МЗ по медицинска специалност „Кожни и венерически болести и Външен експерт към НЗОК. Координатор в група АЛОКЕЙТ към Европейска референтна мрежа за редки заболявания. Участва в Организационния  Комитет на две Международни  конференции на Европейската фондация за гноен хидраденит, Научния комитет на  Конференция на  EHSF 2016, Берлин и 2020 Атина  и ежегодни Български конференции „Ноемврийски дни“ на БДД. Председател на Организационен комитет на 7 Национални конференции с международно участие. Лектор на международни и национални научни форуми и лекарски обучения, автор на учебници, електронни издания, ръководства, монографии и публикации в международни и национални списания.
 • Има над 160 публикации, 300 участия в научни форуми като гост-лектор и с доклади, 670  цитирания, RG Score: 58.60, Impact Factor: 81.26. Член на Редакционна колегия на 2 международни и 3 български научни издания.
 • Проф. д-р Е. Христакиева  има Грамота за най-добра научна разработка на Юбилейна научна конференция Стара Загора (2005).  Носител е на Годишната Награда „Д-р Богомил Берон“ на Българското дерматологично дружество (2014), „Лекар на годината“ (2016).   Лауреат е на 14-ти Хайнрих –Телер-форум, Берлин (2016)  и носител на Награда „Даниела Сеизова“ в Категории: В името на живота за подкрепата Ви на пациентите с псориазис (2018) и Институция кореспондираща най-добре с пациентите (2021), награда за значим принос в публикационната дейност и рейтинга на Тракийски Университет за 2019, 2020 и 2021г.

Към 2022 година в ръководената от нея Клиника работят още 7 лекари с придобита специалност: доц. Карен Мануелян д.м, доц. Мария Ганева д.м., д-р Таня Ганчева д.м., д-р Десислава Ганчева д.м., д-р Женя Троева, д-р Радостина Делийска и д-р Лина Ал Садек.  Към момента зачислени и провеждащи специализация в ККВБ са д-р Росица Лавчева д.м. и д-р Гавраил Потеров. Старша медицинска сестра на Клиниката е Веселина Павлова, технически  секретар Теодора Нанева. В сестринския екип са м.с. Галя Христова, Ваня Андреева, Цветанка Бойчева, Ивелина  Андреева и Силвия Бабечка. За чистотата и реда в клиниката се грижат 3 санитарки, Ваня, Яна и Пенка.

УЧЕБНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Основната мисия на Болницата и Факултета е да подготвя специалисти с висше медицинско образование, с цел осигуряване на кадри за здравната система на България. Обучават се български и чуждестранни студенти, специализанти и докторанти.

Клиниката по кожни и венерични болести е база на обучение по дисциплината „Кожни и венерични болести” на студенти в следните акредитирани специалности:

 • „Медицина” (на български и английски език) с образователно-квалификационна степен „Магистър по медицина” с професионална квалификация „Лекар”.  Дисциплината се изучава в два семестъра (летен на IV и зимен на V курс). Обучението може да продължи за получаване на образователната и научна степен “доктор”.
 • „Социални дейности”, „Управление на здравните грижи“, „Медицинска сестра“ „Акушерка“, „Лекарски асистент“, „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ и „Рехабилитатор“ с образователно-квалификационна степен „бакалавър”.

Към Медицински Факултет на ТрУ Стара Загора функционира отдел за Следдипломно обучение. Проф. д-р Евгения Христакиева, доц. д-р Карен Мануелян и д-р Таня Ганчева са включени със Заповед на Декана на МФ в състава на Комисия за провеждане на колоквиуми по специалността „Кожни и венерични болести”, като Клиниката е акредитирана като база за провеждане на четиригодишната специализация по “Кожни и венерически болести“ и на двуседмичните практически модули  по „Обща медицина“ и „Педиатрия“.

За периода 1994 – 2022 завършили курса на специализация в клиниката и успешно положили изпит за специалност са: д-р Т. Ганчева, д-р M. Ганева, д-р E. Христозов, д-р Ив. Балдаранов, д-р Ж. Троева, д-р Г. Главчева, д-р В. Михайлова, д-р Сн. Тенева, д-р Т. Чукалова, д-р М. Мустафова, д-р Т. Дражева, д-р Н. Кавлак, д-р Н. Кирияк, д-р Г. Въшина, д-р А. Ертюрк (Турция), д-р Ал Софи (Йемен ), д-р Адел (Йемен), д-р М. Бунза (Нигерия), д-р С. Барави (Сирия), д-р Н. Йорданова (Македония), д-р Н. Османова (Турция), д-р С. Куртева (Турция). Д-р Г. Ахмед, д-р В. Тодева, д-р Д. Ганчева-Панайотова, д-р Д. Каршакова, д-р П. Пенев, д-р П. Паздерова, д-р Р. Делийска, д-р Л. Ал Садек и д-р М. Драголов.

ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧНА ДЕЙНОСТ

При разкриването на клиниката, стационарът първоначално е разположен на самостоятелен IIри етаж в сградата на Диспансера по Онкологични заболявания, като терапевтичният сектор има 4 болнични стаи с 10 легла. Приемно-консултативните кабинети за консултативни прегледи и хоспитализация на възрастни и деца и Кабинет за диагностика и лечение на болести предавани по полов път са разположени в Диагностично-консултативния блок на Университетската болница.  В кабинетите се осъществява хоспитализация на болни в спешен и планов порядък по клинични пътеки на НЗОК, контролни прегледи на лекувани в клиниката пациенти; амбулаторни прегледи и диагностични процедури по договори с доброволни и други здравно осигурителни фондове; дерматохирургични интервенции, биопсии, обработка на улкуси, превръзки, вземане на материал за микробиологични изследвания и др.

 От 2014 година Клиниката е пребазирана на 13-ия етаж в сградата на УМБАЛ. В стационара има обособени:

 • терапевтичен сектор – 9 болнични стаи с 20 легла, които са разпределени в два сектора – инфекциозни и неинфекциозни дерматози; изолатор; 2 манипулационни; столова; сервизни помещения, кабинет за консултации и обсъждане
 • зала за електро-, крио-, лазер-  дерматохирургия
 • кабинет за физикална терапия на кожни и венерическите болести и фотобиология
 • кабинет и лаборатория за алергологична диагностика
 • кабинет за ултрасонографско изследване на кожа
 • лаборатория за микологична и микроскопска диагностика
 • кабинет за съдови дерматози  и онкодерматология
 • 3 лекарски кабинета
 • кабинет на ст.м.сестра и секретар
 • семинарна зала с библиотека, мултимедия и ТВ екран

В  структурата  на болницата към клиниката по обща и клинична патология на функционален принцип работи сектор за дерматохистопатология и имунохистохимия, с имунофлуоресцентна диагностика.

Клиниката е оборудвана със съвременна апаратура за диагностика и лечение на кожните и венерични болести: висок клас ехографска система за дерматология и диагностика на тумори; дерматокскопи –Dino LitePremier Digital Microskope и Delta 20; микроскопи за микологична, хистопатологична диагностика и капиляроскопия; 2 електрокуагулатора; 4 съвременни апарата за  PUVA и  UVB 311nm  Narrowband; апарат за физикално изследване на параметри на кожа, (Courage and Khazaka, Koln, Germany), апарат за измерване на оксидативен стрес. В началото на създаването си, клиниката разполагаше с единствения за времето си в България NdYAG лазер за хирургично лечение в дерматологията.

НАУЧНА ДЕЙНОСТ

Традициите на научно-изследователската дейност в Клиниката са поставени от доц. д-р Васил Горанов д.м., който е първият Завеждащ Катедра Дерматовенерология към ВМИ – Стара Загора.  Защитени са  пет дисертационни труда за научната степен „Доктор”, и един за научна степен „доктор на науките“

 • „Криогенно лечение в дермато-онкологичната практика”, 1990, д-р Панайот Гърдев.
 • “Проучвания върху климатотерапията на псориазис и витилиго и ролята на оксидативния стрес в протичането на двете заболявания”, 2002, д-р Евгения  Христакиева.
 • „Структурна и функционална адаптация на епидермалната бариера след раждането и през детството“, 2020, Доц. д-р Развигор Дърленски.
 • „Проучване върху тенденциите на контактната свръхчувствителност при пациенти  в Югоизточен регион на България“, 2021, д-р Десислава Ганчева-Панайотова.
 • „Съвременни маркери за диагностика, лечение и прогноза на акне инверса (хидраденитис супуратива) 2021, д-р Росица Лавчева.
 • „Проучване на етиологичните фактори и терапия на спонтанна уртикария“, 2022, д-р Таня Ганчева

Понастоящем, на  редовна докторантура са зачислени:

 • Д-р Радостина  Делийска. Дата на зачисляване:15.07.2019 , удължена с 1 година. Тема: “Нови подходи при избора на комбинирана терапия при Акне Инверса (Хидраденитис супуратива)”
 • Д-р Гавраил  Потеров. Дата на зачисляване: 1.03.2022 . Тема: „Съвременно приложение на високофреквентна ултрасонография в диагностиката и лечението на Акне инверза“
 • Д-р Мирослав Драголов. Дата на зачисляване: 1.03.2022. Тема: „Корелация и структурен анализ на дерматоскопски и хистологични находки при пигментни лезии“

Научни направления:

 • автоинфламаторни дерматози – супуративен хидраденит, пиодерма гангренозум
 • оксидативен стрес и антиоксиданти в патогенезата и терапията на някои заболявания: витилиго, атопичен дерматит, псориазис
 • имунохистохимия  на псориазис- и витилиго-свързани невропептиди в кожата
 • имунофлуоресцентни изследвания при автоимунни булозни дерматози и болести на съединителната тъкан
 • електронно-микроскопски проучвания върху някои редки синдроми наблюдавани в дерматологията
 • дерматоскопия и хистологични корелации на бенигнени и малигнени кожни лезии
 • ултрасонографски и функционални изследвания в дерматологията 
 • приложение на фототерапия и климатотерапия в дерматологията
 • нежелани лекарствени реакции с кожни прояви и медикаментозно индуцирани дерматози
 • геронтологична дерматология и др.

Научноизследователската дейност на Клиниката е в съответствие със съвременните тенденции в развитието на медицината и обхваща над 200 публикации в чужди или национални списания и сборници, както и над 400 участия с доклади/постери в регионални, национални, международни научни форуми и разработване и осъществяване на научни проекти.

Издадени учебници, учебни помагала и монографии с участието на академичния състав на Клиниката:

 • Христакиева Е, Ганчева Т, Ганева М. Кожни и венерически болести – учебник за студенти по медицина. Проект BG051PO001-4.3 04-0026 „Развитие на електронните форми на дистанционно обучение в Тракийски Университет”, Тракийски Университет, Ст. Загора ISDN: 978-954-338-097-8
 • Христакиева Е, Мануелян К. Hidradenitis suppurativa Клинични фенотипове и асоциирани заболявания. Изд. Дайрект Сървисиз ООД, 2021. ISBN 978-619-7671- 26-1

От 2014 година стартира съвместната дейност на ККВБ с Клиниката по дерматовенерология в Университетска Болница „Вивантес“ Берлин, Германия. Под ръководството на Ръководителя на клиниката проф. д-р Петер Кол се провежда обучението на проф. д-р Христакиева по дерматохирургия, съвместни хирургически операции на пациенти от България с Гноен хидраденит. Проф. д-р Кол заедно със своя лекарски екип участва в обучителни курсове по дерматохирургия за млади дерматолози в България, изнася лекции на конференции организирани от екипа на ККВБ и подпомага научната активност на клиниката. За своя принос към Тракийски университет той е удостоен през 2016 година с почетното звание “Doctor honoris causa“. За особени заслуги за създаването и развитието на Катедрата и Клиниката по дерматовенерология, издигане авторитета на  клиничната, учебна и научна институция, през 2022 година с почетното звание “Doctor honoris causa“ на Тракийския университет е удостоен и Чл. Кор. Проф. д-р Николай Цанков, дмн.

През 2016 година към УМБАЛ “Проф. Д-р Стоян Киркович“ е разкрит единственият в България Експертен център за диагностика и лечение на Хидраденитис супуратива и асоциирани синдроми, с ръководител проф. д-р Е. Христакиева. В него се провежда съвременна диагностика и лечение на автоинфламаторни заболявания на пациенти от цяла България като гноен хидраденит, пиодерма гангренозум, редки синдроми и свързани заболявания. Центърът разполага със съвременна апаратура за сонографска диагностика, възможност за осъществяване на мултидисциплинарни консултации и лечения на придружаващи заболявания. Екипа на центъра е в колаборация с водещите експерти в тази област, като посещение, консултации и презентации са имали проф. Герд Плевиг и проф. Христос Зубулис от Германия, проф. Ерол Пренс от Нидерландия и др.

През 2005 година е регистрирана СНЦ „Асоциация Дерматология – Стара Загора”, която подпомага екипа на Клиниката при подготовка, организиране и провеждане на:

ККВБ – ФОТОГАЛЕРИЯ


Доц. Д-р Васил Горанов, д.м. (18.10.1929 – 24.12.2005)

Доц. д-р Панайот Гърдев, д.м. (10.02.1935 – 19.05.2018)  

Проф. д-р Евгения Христакиева, д.м. Началник ККВБ  

Kлиника по кожни и венерически болести (2022)  

ККВБ, Курс по дерматохирургия (2013): Модератори: екип на Проф. д-р П. Кол (Германия) и Проф. д-р Е. Христакиева  
 
KKBБ – кабинет по ултрасонография, д-р Радостина Делийска (2022)  

KKБВ – ст.м.с Веселина Павлова и техн. секретар Теодора Нанева ( 2022)  
 
Лекарски екип на ККВБ, докторанти и студенти  (2006)  
 
Медицински персонал на ККВБ при пребазирането в сградата на УМБАЛ (2014)  
 
Семинарна зала на ККВБ  –  лекарски екип и студенти в (2016)  
 
Докторанти към ККВБ и Научните им ръководители (2022). От ляво надясно: проф. д-р Е. Христакиева дм, д-р Потеров, д-р М. Драголов и доц. д-р К. Мануелян, дм