Клиника по Кардиология

Клиника по Кардиология


Историята на клиниката датира от далечната 1972г с основаване на Четвърто Вътрешно отделение. Негов създател и пръв ръководител е Д-р П. Михайлов- Доктор на Медицинските Науки. През 1972- 1972г. се въвеждат основните методи на електроимпулсивното лечение – електрокардиоверзио, кардиодефибрилация, външна и ендокардиална електрокардиостимулация.

През 1976г. Д-р П. Михайлов разкрива Център за трайна електрокардиостимулация, обслужващ Югоизточна България, в който са извършени над 1600 операции за имплантиране и реимплантиране на пейсмейкъри при нулева интра- и периоперативна смъртност.

През 1981- 1983г. се въвеждат и започват да се прилагат ендокавитерното електрофизиологично изследване на сърцето и 24- часов ЕКГ запис тип Холтер.

През 1985г. в практиката в въведена дясна сърдечна катеризиция с меки катетри тип „Шван –Ганц“ ; венозна тромболиза със Стрептокиназа. 

През 1992- 1993г. се въвеждат Ехокардиография, Велоергометрия, Фармакологични тестове- Антистенокардинов и Атропинов, Вагус- стумулационни тестове, Ортостатична проба, Трансезофагиална електрокардиостимулация, Осцилометрия.

1991г. се сформира екип със Завеждащ Отделение Интензивна терапия Д-р Н. Димкова и ординатори д-р Борислав Борисов, д-р Светослав Стоименов, д-р Николай Русев и д-р Иван Камбуров. Тогава  се въвеждат за пръв път масово в клиничната практика фибринолиза при свръхостър миокарден инфаркт, бета блокерите, венозният нитрат, инхибиторите на ангиотензин конвертиращия ензим, ацетизала и ранните стрес-тестове след миокарден инфаркт. Постига се редукция на болничната смъртност от миокарден инфаркт на 6-8%, спрямо 18-20% при неприлагането на тези методи. Добрите резултати позволяват ранна дехоспитализация -3-7 дни от началото на заболяването. За първи път бяха проведени и цялостни електрофизиологични изследвания на сърцето с три многополюсни катетъра, както при брадиаритмии, така и при тахикардии. Участващи в тези процедури бяха д-р Б. Борисов, д-р С. Стоименов и д-р Н. Русев. В тези години подобни изследвания се правеха единствено в Трета градска болница, където беше Националния кардиологичен център за България. За съжаление, тази активност беше преустановена по-късно поради липса на финансиране и на съответните консумативи. Допълнително се разви и започнатата работа от д-р Петър Михайлов в областта на постоянната еднокухинна кардиостимулация. Въведена бе физиологичната двукухинната кардиостимулация от д-р Н. Димкова, д-р Б. Борисов и д-р С. Стоименов. Отново това въведение бе за първи път извън столичните центрове за кардиостимулация.

2012г. се формира Клиника по Кардиология след обединяване на Университетска Болница и Окръжна Болница с ръководител Доц. Маргарит Пенев.

2012г. по ръководството на д-р Б. Борисов, ръководител Инвазивна Кардиология в рамките на Клиника по Кардиология, ограничената до тогава дейност по Инвазивна Кардиология прераства в значителна по обем дейност, обхващаща интервенции на коронарните артерии, артериите на долни крайници, каротиди, ренални артерии.  

През годините Отделението и  Клиниката се развива дейността си съобразно европейските и световни стандарти в областта на Кардиологията.

Клиника по Кардиология днес

Доц. Д-р Диана Смилкова д.м.н., ръководител Клиника по Кардиология, завършва медицина през 1987г. в Медицински Университет гр. София. През 1992г. придобива специалност по Вътрешни Болести. През 1994г придобива специалност по Кардиология. 1994-1996г. специализира инвазивна кардиология в Белгия. Защитава дисертационен труд 2001г. Работи във водещи болници в областта на Кардиологията  -УМБАЛ „Света Екатерина“, до 2006г работи като ръководител Клиника по Кардиология в Болница „Лозенец“ гр. София. От 2016г. ръководи Клиника по Кардиология към УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович“

В Клиниката се изпълнява дейност по Кардиология и Инвазивна Кардиология на ниво Европейски стандарти, съобразно най- актуалните препоръки на Европейското Дружество по Кардиология.

В клиниката разполага с последно поколение ехографски апарат за целите на съвременната ехографска диагностика- 3D ехокардиография, спекъл тракинг, стрейнрейт, трансезофагиална ехокардиография.

2022г Клиниката е оборудвана с нов ангиографски апарат за целите на съвременната интервенционална кардиология и възможност за прецизна оценка на гранични лезии на коронарните артерии с изследване на резерв на остатъчния кръвоток (FFR).    

В отделението и Клиниката през годините са се обучили и придобили специалност Кардиология голям брой лекари, включително водещи специалисти в областта на Кардиологията на местно и национално ниво.

Ръководители на Отделението и Клиниката

1972- 1991г. Д-р П. Михайлов

1991-1993г. Д-р Н. Димкова

1993-2011г. Д-р Ст. Георгиев

2011-1012г. Д-р С. Стоименов

2012-2016г. Доц. Д-р М. Пенев

След 2016г. Доц. Д-р Д. Смилкова