Клиника по Ендокринология и Болести на Обмяната

Клиника по Ендокринология и Болести на Обмяната

Ендокринологията в Стара Загора

На 01.10.1963г. е разкрито Ендокринологично обменно диспансерно отделение при Окръжна болница Ст. Загора с 40 легла и попълнен щат от висш, среден и младши персонал. Това отделение просъществува до 1965г., като с обединението на Градска и Окръжна болница прераства в ІІІ ВО с ендокринологичен профил и профпатологична насоченост.

При създаването на Ендокринно обменно отделение негов пръв завеждащ е д-р Димитър Нейков Димитров (специалност ВБ 1959г., Ендокринология и обменни заболявания 1962г.), който го ръководи до 1978г. През това време там работят и се обучават д-р Цветана Гърбасанова (ВБ, Ендокринология), д-р Нейка Сярова (ВБ, от 1968г. зав. Онкологично методично отделение при ООД – СЗ), д-р Атанас Видев Атанасов, д-р Мария Донева Карталева (ВБ, Ендокринология, по-късно асистент към ВМИ – гр. Пловдив и впоследствие – доцент), д-р МариямМесробСакъз (ВБ, Ендокринология, от 1980г. – ТЕЛК І състав), д-р Ана Бенова (ВБ, Ендокринология), д-р Щерев (без специалност, преминал на работа в VІ ВО, филиал с. Козаревец), д-р Радка Трифонова (ВБ, кардиология, зав. Функционално отделение в І поликлиника), д-р Маргарита Борисова (ВБ, предс. ТЕЛК І състав) и д-р Георги Тешев.

В отделението работят добре обучени и опитни мед. сестри, като ст. м. с. Мария Кръстева, м.с. Влаева,м.с Дишкова,м.с Малакова,м.с Р.Георгиева. За поддържане на хигиената и санитарно обслужване на пациентите се грижат санитарите Минка Първова, Пенка Нейкова, Мария Коева, Недка Георгиева, Рахме Юсеинова, Станка Христова.

От 01.06.1978г. ІІІ ВО се оглавява от д-р Ана Йорданова Бенова до 1992г.Под нейно ръководство работят и се обучават ординаторите д-р Недялка Ангелова, д-р Славка Наумова, д-р Антоанета Златева, д-р Емилена Вучкова, д-р Миглена Томова, д-р Мариана Илиева, д-р Жулиета Геренова, д-р Даниела Колева, д-р Маргарита Зюмбюлеваи цеховите ординатори д-р Анелия Петрова (придобиват специалностите ВБ, Ендокринология), д-р Светослава Иванова. Завеждащ поликлинично терапевтично отделение при ІІІ поликлиника д-р Мария Кондева също придобива втора специалност Ендокринология (1981г.).

Отделението разкрива и укрепва кабинет но ендокринно-обменни болести през 1959г. със зав. Кабинета д-р Д. Н. Димитров. От 1965г. кабинетът се оглавява от д-р Цветана Петрова Гърбасанова, специалист по ВБ и Ендокринология. Зав. ІІІ ВО д-р Ана Бенова е окръжен методист-консултант по Ендокринология на болниците в окръга.

През 1974г. д-р Димитров участва в разкриването на филиал за хронично болни в с. Козаревец и оттогава отделението ръководи непосредствено лечението на ендокринно-болните, настанени във филиала.

От създаването на Отделението по Ендокринология диагностично-лечебният, методично-ръководният и квалификационният процес непрекъснато расте и се обогатява, равнявайки се със съвременното равнище на ендокринно-обменните познания и практика.

Успоредно с диагностично-лечебната и методично-консултативната дейност, отделението провежда и задълбочена научна разработка на местната патология с ендокринна проблематика. Още от създаването на отделението д-р Димитров е вземал участие със свои разработки и доклади в международни конференции по заболяванията на щитовидната жлеза и на международен симпозиум по лечение на диабета. Разработил е Карта на ендемичната гушавост в Старозагорски окръг. Извършил е 7 самостоятелни и 2 колективни проучвания на местната патология и съобщения на редки заболявания. Д-р Ана Бенова има една научна разработка. Д-р Гърбасанова има 15 индивидуални и 3 колективни разработки с ендокринологична тематика и една съвместна в областта на токсикологията.

За задоволяване на нуждите на населението леглата на ІІІ ВО се увеличават от 40 през 1963г. на 70 през 1983г.

След разкриването на ВМИ – Ст. Загора (през 1982г.) от 1986 – 1994г. ІІІ ВОи V ВО са клинична база на Катедра Пропедевтика на вътрешните болести и база за обучение на студенти по медицина. През 1984 е назначен първият ръководител на Катедра ПВБ доц. Ваков. След конкурс, проведен в МА – София, като асистенти  започват работа д-р Донка Атанасова, д-р Антония Вълева, д-р Зоя Кунева, д-р Наньо Нанев, д-р Магдалена Ангелова, д-р Мариана Илиева, д-р Ваня Илиева, д-р Димитър Раев. По-късно д-р Кунева продължава като асистент в Клиника по кардиология към Александровска болница; д-р Вълева става директор на МБАЛ „Проф. Киркович“ (от …. до…… год.); д-р Нанев работи на частен Кардиологичен кабинет. През 1994г. е защитена първата дисертация по тема за сърдечни нарушения при ЗД тип 1 от д-р Димитър Раев и от 1995г. той продължава работа в Интензивно кардиологично отделение на Вътрешна клиника при МВР болница – София, понастоящем професор по кардиология.

През 1995г. като част от новосъздадената Университетска болница – гр. Ст. Загора ЕАД към МФ на ТрУ е разкрита Първа вътрешна клиника като клинична база на КПВБ с направление Ендокринология, пулмология и болести на обмяната. След доц. Любен Ваков ръководител на Катедрата е проф. Йордан Вълков (през 1997г. защитил дисертация за придобиване на научната степен „доктор на медицинските науки“ на тема: „Популационен и индивидуален кардио-васкуларен риск за ИБС“) до 2000г. В годините личният състав на Катедрата е претърпявал редица промени: освен д-р Донка Атанасова, д-р Магдалена Ангелова, д-р Мариана Илиева, д-р Ваня Илиева, като асистенти са работили от 1991г. д-р Жулиета Геренова (2003 – доцент и после – професор по Ендокринология и болести на обмяната), д-р Петя Гойчева (2022г. придобита образователна и научна степен „доктор“ по Ендокринология и болести на обмяната), д-р Захари Никитов, д-р Росен Рашков, д-р Атанас Койчев, д-р Тодор Раев, д-р Кунчо Трифонов, д-р Димитър Димитров, д-р Мариана Иванова (по-късно доцент и професор по ревматология Клиника по Ревматология, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ – София), д-р Стоянка Владева (по-късно доцент и професор по Ревматология, преподавател към Медицински колеж, ТрУ – СЗ), д-р Д. Кръстев, д-р Димо Димов (по-късно доцент и професор по пулмология), д-р Таня Алексиева, д-р Росен Илиев, д-р Антоанета Златева, д-р Емилена Вучкова. Всички новопостъпили асистенти придобиват по това време две специалности – Вътрешни болести и по профила, по който работят – пулмология (д-р Ваня Илиева, д-р Атанас Койчев д-р Димо Димов), ендокринология (д-р Петя Гойчева, д-р Захари Никитов, д-р Росен  Рашков), ревматология (д-р Мариана Иванова, д-р Таня Алексиева), гастроентерология (д-р Димитър Димитров), нефрология (д-р Росен Илиев). Обучават се специализанти по Ендокринология и болести на обмяната от цялата страна.

След пенсионирането на проф. Й. Вълков начело на Първа вътрешна клиника застава проф. Господинка Пракова, а след нея – проф. Ивона Даскалова.

Клиниката по ендокринология функционира като самостоятелна клинична структура на Университетска болница – Ст. Загора ЕАД от 2011г с решение на Съвета на Директорите като приемник на Отделение по ендокринология, което бе част от І ВК. Началник на Клиниката става проф. Жулиета Геренова, д.м. (от 2011г).

След пенсионирането на д-р Ана Бенова, от 1992 до2014г. зав. ІІІ ВО е д-р Мариана Илиева – бивш асистент от Катедра ПВБ, специалист по ВБ и Ендокринология.

От 2014г. ІІІ ВО се слива с Клиниката по ендокринология и болести на обмяната на Университетска болница – Стара Загора и така се формира днешната Клиника по Ендокринология и болести на обмяната на УМБАЛ „Проф. Киркович“ АД. Базиранае на ХІ- ти етаж на терапевтичния корпус. Началник на обединената Клиника остава проф. Ж. Геренова, д.м. (до 2021г.), По това време тук работят: д-р Д.Атанасова, д-р А. Златева, д-р Е. Вучкова, д-р П. Гойчева, д-р З. Никитов, д-р М. Илиева (по-късно на ендокринен амб. кабинет), д-р М. Томова (по-късно – в б-ца Тракия), д-р Мария Панайотова, д-р Грета Вълканова, д-р Пенка Митева и специализантите д-р Веселина Матеева, д-р Мариана Цонева – Маринова, д-р Кремена Коева, всички придобили специалност Ендокринология и болести на обмяната. След проф. Геренова от втората половина на 2021г. ВрИД нач. Клиника е д-р Петя Гойчева, д.м.

Клиниката отговаря на III ниво на компетентност съгласно Наредба № 6от 10.02.2005г. за утвърждаване на медицински стандарт по „Ендокринология и болести на обмяната”, издадена от министъра на здравеопазването, обн. ДВ бр. 20 от 08.03.2005г. и доп. ДВ бр. 64 от 17.08.2010г., както и предстоящите промени в него; Наредба № 49 от 18.10.2010г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешния ред на ЛЗ за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи; Наредба № 8 от 13.1.2019г. за изискванията към ЛЗ, които извършват обучение на студенти и специализанти.

Основна цел е да извършва дейности, свързани с предоставяне на високо- и тясноспециализирана стационарна и консултативна медицинска помощ на гражданите, основана на правилата на добрата медицинска практика при прилагането на най-съвременни методи за диагностика, лечение, рехабилитация  и профилактика в областта на ендокринните заболявания. Освен това – създаване на условия за осъществяване на дейности по клинично обучение на студенти и докторанти по медицина, клинично обучение на студенти по специалности от професионално направление „Здравни грижи“, „Лекарски асистент“, следдипломно обучение на лекари.

За периода1983 – 2022г. са внедрени нови методи за диагностика и лечение на ендокринните заболявания и болести на обмяната: КТ на ендокринни жлези и контрастиране; ехография на ЩЖл и ПЩЖл; ТАБ на ЩЖл; съвременна хормонална и имунологична диагностика и функционални тестове при ендокринните заболявания; пулс-терапия на ТАО; нови терапевтични подходи за лечение на ЗД и неговите хронични съдови усложнения; групово и индивидуално обучение на пациенти със ЗД.

Понастоящем Клиниката разполага с 20 болнични легла (разпределени в 8 стаи – 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 и 11-та), 4 (разпределени в 2 стаи – 3-та и 4-та) от които са за интензивно наблюдение и лечение.

Броят на лекарите (вкл. ВрИДнач. клиника), които работят в Клиниката по ендокринология в момента, са 7, от които 2-ма са с две специалности – Вътрешни болести и Ендокринология и болести на обмяната (д-р Петя Гойчева, д-р Красимира Желязкова); 3 лекари са с една специалност – Ендокринология и болести на обмяната (д-р Веселина Матеева, д-р Мариана Цонева – Маринова, д-р Христо Христов,) и 2 лекари са специализанти (д-р Христо Арабаджиев, д-р Антония Рашкова). Освен д-р Гойчева – асистент към Катедра ПВБ и д-р Христо Арабаджиев – асистент към Катедра ВБ, като хонорувани  преподаватели към КПВБ работят д-р Христо Христов, д-р Мариана Цонева – Маринова. Освен това Клиниката е база за обучение на специализанти по специалност „Ендокринология и болести на обмяната“, стажант-лекари, мед. специалисти по специалност „Здравни грижи“ и „Лекарски асистент“.

През III ВО и Клиника по ендокринология и болести на обмяната са работили редица медицински сестри и санитари.

Старшите мед. сестри са ръководили умело работата на мед. сестри и санитари: ст.м.с. М. Кръстева, ст.м.с. Росица Костадинова от 1993г., м.с. Цветана Енчева (секретар, а от 2000г. – ст.м.с.), ст.м.с. Мариела Димитрова, ст.м.с. Н. Топалова. От 2018г.  ст.м.с. Красимира Христова. В момента в Клиниката по ендокринология работят 6 медицински сестри (м.с. Иванка Джурова, Елисавета Кънева, Рустиана Пенчева, Виолета Иванова, Жулиета Христова, Гергана Колева, Мариана Обрешкова) и старша мед. сестра Красимира Христова. Старшата медицинска сестра е с образователно-квалификационна степен “бакалавър”  по специалността “Управление на здравните грижи”. Съгласно Заповед на ИД РД 10-265, Стара Загора, 25.02.2021г. същата е включена в Съвета по здравни грижи към УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД, гр. Ст. Загора, който изпълнява задълженията си като консултативен орган. Секретари в Ендокринното отделение, впоследствие – Ендокринна клиника са били м.с. Цветана Енчева, Теодора Иванова, Даниела Лангурова. От м.09.2021г. секретар в Клиниката е Атанаска Манолова.

В Ендокринология във времето са работили още мес. сестри: Иванка Митева,  Хаджикостова, Мария Димова, Денка Славова, Пенка Сярова, Динка Бойчева, Иванка Иванова, Ивелина Радева, Динка Ангелова, Гергана Георгиева, Павлина Иванова, Величка Тонева, Галя Илиева,  Надежда Тодорова, Пепа Димитрова и др.

За хигиената в Клиниката в момента се грижат сан. Спаска Танева, Мария Дюлгерова, Росица Маркова, Нели Пантелеева, Кремена Донева.

Преди това са работили още: Грозданка Митева, Кера Динева, Валя Моллова, Славка Славова, Ивелина, Василка, Христина и др.

1994 – 1ВК

2011 – ЕК

2014 – заедно