Клиника по Анестезиология и Интензивно Лечение

Начална страница / Клиника по Анестезиология и Интензивно Лечение

Клиника по Анестезиология и Интензивно Лечение

Клиника по Анестезиология и Интензивно Лечение

Началник Клиника


История

Началото на съвременната анестезиология в България се поставя в ИСУЛ, където по инициатива на Проф. А. Червенаков, от началото на 1956 година започва подготовката на анестезиолози за здравната мрежа в страната и утвърждаването на анестезиологията като самостоятелна клинична специалност у нас.

Научното дружество по анестезиология се създава през есента на 1957 година. През 1958 година е приета наредба за специализация на висшите медицински кадри, чрез която се утвърждава и анестезиологията като клинична специалност.

Може категорично да се твърди, че в Стара Загора специалността  анестезиология и реанимация има бърза еволюция в аспект кадрова политика и материална база.

  Началото на анестезиологично-реанимационната дейност в болницата в Стара Загора, се свързва с имената на Д-р К. Ганчев и      Д-р В. Мирчев, които през 1960 година поели „обезболяването“ на пациентите, подложени на  оперативни интервенции.

Само година по-късно, през 1961 година, за пръв път в щата на болницата, се открива длъжност „анестезиолог“, на която е назначен Д-р Г. Генов.

През декември 1963 година за ординатор-анестезиолог в хирургично отделение е назначен Д-р Иван К. Гайдаров.

По-късно, през 1964 година, бива назначена първата анестезиологична акушерка от Старозагорски окръг, след изкаран 15-дневен курс в София – м.с. В. Борисова.

През 1965 година се открива щат за анестезиолог, на който е назначен Д-р Петко Караиванов, като заедно с него са назначени и първите анестезиологични сестри за хирургия и ортопедия.

През 1967 година към отделение по Акушерство и гинекология е назначен и трети анестезиолог –  Д-р Ана Чалъмова.

През 1968 година, анестезиологичната дейност в Старозагорската болница поема по нов път, като се създава „Анестезиологично отделение“ на база хирургия със завеждащ Д-р Петко Т. Караиванов и старша медицинска сестра – Виолета Борисова. Създават се три екипа от лекар и медицинска сестра, които осигуряват анестезия на плановите и спешни оперативни интервенции в 8 операционни зали.

Министерство на здравеопазването със заповед 083/1973 регламентира  нормативната основа за създаването на отделения по анестезиология и реанимация в страната. В Стара Загора през 1973 година, анестезиологичното отделение прераства в ОАРИЛ (Отделение за анестезиология, реанимация и интензивно лечение) с 6 легла, с функции на централна реанимация от смесен тип , с прием на критично болни пациенти, с хирургична и терапевтична патология. Отделението е на третия етаж на хирургичния корпус на болницата във функционални връзки с операционен блок, в който е имало 10 функциониращи операционни маси.

На този ранен етап ОАРИЛ разполага с централна кислородна инсталация, възможности за прилагане на кислородотерапия на всички показани пациенти. Модерни за времето респиратор, както и монитори и перфузори.

Базирано на изискванията от осигуряване на модерна и високотехнологична анестезиологично-реанимационна дейност в региона, както и националната политика в здравеопазването, и не на последно място много бързите темпове на еволюция на специалността в научно-практически аспект, ОАРИЛ се разраства мащабно.

Наличието на нова база, новите условия на дейност и осигуряването на много високософистицирана апаратура, изпреварваща времето си (пр. метаболитен компютър, системи за инвазивен мониторинг и термодилуция, апаратура за кардиохирургия), силно мотивираният и висококомпетентен персонал, променят коренно работата и организацията в отделението. Разкриват се 26 легла с разделение от 10 реанимационни легла за критично болни, 10 за пациенти изискващи интензивно лечение, както  и 6 легла за детска реанимация с насоченост включително недоносени новородени, сепарирани в отделна част на сградата.

През 1979 година ОАРИЛ в Стара Загора е с капацитет за осигуряване на анестезия и капацитет за лечение на критично болни, съизмерим само с няколко големите столични болници. В отделението работят 16 лекари, 53 медицински сестри и 15 санитари.

В София 1972 година се създава Медицинска академия. Десет години по-късно в Стара Загора е открит Висш Медицински Институт (ВМИ). В Стара Загора вече има основан Институт за медицински сестри (ИМИ) от 1947 година . Кадровият състав на ОАРИЛ осигуряват обучение на студентите в ИМИ, след откриване на ВМИ и на студенти специалност „Медицина“, както и на специализанти. Първият назначен асистент е Д-р Р. Николаева, а  по-късно и Д-р К. Матева, д-р Ж. Караколев. В последствие са назначени за асистенти и Д-р Г. Димов, Д-р К. Добрев и Д-р Г. Арабаджиев.

От 2012 година ОАРИЛ е акредитиран за „Клиника по анестезиология и интензивно лечение“. Началници на ОАРИЛ/КАИЛ последователно през годините са доказани специалисти като Д-р Петко Т. Караиванов, Д-р Димитър В. Димитров, Д-р Атанас И. Бадов, Доц. Живко Т. Караколев, Доц.  Георги М. Арабаджиев, заедно със старши медицински сестри ст. мс. В. Борисова, ст. мс. Лесова, ст. мс. А. Иванова, ст. мс. Р. Динева и ст. мс. Цонка Б. Георгиева.

Клиниката по анестезиология и интензивна медицина (КАИЛ) е интегрална част от УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД и дейността на клиниката е подчинена на мисията, целите и задачите на болницата.

КАИЛ функционира съобразно „Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред в УМБАЛ Проф. д-р Ст. Киркович АД“ – гр. Стара Загора.

Водеща цел на КАИЛ е чрез транспониране директивите на Европейския съюз, касаещи стандартите за качество и безопасност на медицинските активности, свързани с дейността на КАИЛ, да се гарантира оптимално високо качество и сигурност за нашите пациенти.

КАИЛ е разположен на третият етаж в болничния корпус на УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“ АД и се състои от две направления.

Направление „Анестезия“ – осигуряващо обща и регионална анестезия на деца и възрастни във всички области на хирургията, без кардиохирургия, дейности по седиране, анестезия и мониторинг при инвазивни процедури, както и високоспециализирана консултативна помощ във всички структури на УМБАЛ.

          Направление „ Интензивно лечение” е с две структури. Централна реанимация с 20 легла от смесен тип за прием на критично болни терапевтични и хирургични пациенти, включително и такива с остри интоксикации. Втора реанимация с 8 легла за прием на пациент с Covid –  19 инфекция, показани за интензивно лечение, през която преминаха стотици пациенти.

          КАИЛ е и център за реализиране на донорски ситуации в региона. Специалисти от клиниката осигуряват републиканска консултативна помощ по анестезиолгия и интензивно лечение за югоизточна България.

          Всички легла в двете интензивни направления са окомплектовани с апаратура за неинвазивна и инвазивна механична вентилация, ниско и високопоточна кислородотерапия, системи за инвазивен и неинвазивен мониторинг.

          В направление анестезия има най-висок клас анестезиологични апарати. 70% от апаратурата на КАИЛ е от последните 5 години.

Най-голямото богатство на КАИЛ не е високият клас медицинска апаратура, а персонала. От създаването си до настоящият момент в клиниката са работили и работят ерудирани, висококвалифицирани и силно мотивирани медицински специалисти и лекари.

Персонала на КАИЛ има несъмнено определяща функция за издигане и налагане на високо ниво на диагностично-лечебният процес в УМБАЛ, работейки съобразно националните и международни клинични насоки, в съответствие с правилата за добра медицинска практика, както  и етично моралният кодекс. Създадените кадри са „гръбнакът“ на анестезиологичната дейност в областта, а много от лекарите и медицински специалисти, изградени в КАИЛ практикуват в големите болници на страната и в чужбина. Много от тях с ръководни функции като Д-р Ирене Цанова, дм, завеждащ Отделение „Интензивно лечение и малигнена хипертермия“, Клиника по анестезиология и интензивно лечение, Кристофорус клиники, Косфелд.

Към настоящият момент дейностите в трите направления на клиниката се реализират от 19 лекари, 27 медицински сестри, лекарски и здравни асистенти, 5 санитари и оператор данни.

          Клиника Анестезиология и Интензивно лечение е с III-то ниво  на компетентност съгласно медицинския стандарт по „Анестезиология и интензивно лечение“.

          КАИЛ е база за обучение на български и чуждестранни студенти по специалност „Медицина”, „Лекарски асистент”, „Медицинска сестра”, „Акушерка”, „Социални дейности”, „Кинезитерапия”.

          КАИЛ е също така база за теоретично и практично следдипломно обучение по медицинска специалност „Анестезиология и интензивно лечение“ , „Анестезиология и интензивни грижи”, „Спешна медицина” и „Спешна медицинска помощ”. Десетки специализанти от югоизточна България са получили теоретично и практично обучение в КАИЛ.

          Състава на КАИЛ, участва в научни форуми в страната и чужбина с оригинални трудове, регулярно публикува материали, касаещи актуални проблеми от областта на анестезиологията и интензивното лечение. КАИЛ има репутация на утвърден център за клинични проучвания. 

          Оставайки верен на доктрината за предоставяне на максимално добро здравеопазване на населението, колектива на КАИЛ гарантира към настоящият момент, така и в бъдеще, изпълнението на насоките и задачите, независимо от трудностите, съобразно приоритетите на държавната здравна политика с максимална креативност и професионализъм.

          Сега, както и през изминалите години, има огромен доказателствен материал, от който се вижда изразения стремеж на медицинските специалисти и лекари от КАИЛ, за достигане на значими успехи в областта на анестезиологията и интензивното лечение, при зачитане и уважаване на правата на пациентите и удовлетворяване на индивидуалните потребности на здравните професионалисти, заслужаващи несъмнено пожелание за дълголетие и благоденствие!