КОНКУРС ЗА ЛЕКАР-СПЕЦИАЛИЗАНТ-ДЕТСКА ХИРУРГИЯ / МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/АКУШЕРКА

О Б Я В Я В А

 1. На основание чл. 17 ал. 1 от Наредба №1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, УМБАЛ”Проф.д-р Стоян Киркович”АД гр. Стара Загора обявява конкурси за специализанти следва:

А. За  лекари специализанти по чл.11 от Наредбата

1.1 Детска хирургия с ОМЗ   2100 лв. 2 длъжности ->конспект<-

Б. За медицински сестри,акушери  и фелдшери по чл.11 от Наредбата:

2.1Медицинска сестра/акушерка/ специализант по Операционна и превързочна техника с ОМЗ    1500лв.    3 длъжности ->конспект<-

Срок за подаване на документи от 8 февруари 2024г. до 8 март 2024г.

Прочетете още :

 1. Необходими документи за кандидатстване:
  1. Диплома/копие/ за придобита образователно – квалификационна степен в Република България или документ, удостоверяващ правото на специализанта да упражнява съответната професия, когато професионалната квалификация е придобита в друга държава /Копие на диплом за придобита образователно –квалификационна степен и професионална квалификация лекар/
  1. Заявление по образец
  1. Автобиография
  1. Мотивационно писмо
  1. Удостоверение за членство на специализанта в съответната съсловна организация
  1. Свидетелство за съдимост
  1. Карта за предварителен медицински преглед
  1. Препис-извлечение от трудова книжка/ако има такава/
  1. Удостоверение за владеене на български език и професионална терминология , издадено по реда на Наредбата по чл. 186, ал.3 т.1 от Закона за здравето в случаите на чл.19, ал.1 и 2 от Наредба №1/2015г.
 1. Документите се подават в Деловодството на УМБАЛ”Проф. д-р Стоян Киркович” в периода от всеки работен ден от 09.00 часа до 15.00 часа.

Изброените документи се представят в непрозрачен плик, надписан с името и позицията по която се кандидатства.

Заемането на длъжността се извършва след провеждане на конкурс по Кодекса на труда, чрез писмен изпит и събеседване по предварително предоставен конспект за съответната специалност. Начало на изпита 9,30ч. Писмения изпит се провежда върху две теми и е с продължителност 4 астрономически часа. След проверка и оценка на писмените работи, кандидат с оценка по –ниска от 4,50 не се допуска до събеседване.

При провеждането на конкурса се вземат предвид:

1. средният успех от следването и от държавните изпити;

2. оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близки до специалността, за която се кандидатства;

3. резултатът от проверка на познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства;

4. другите умения и компетенции, необходими за заемането на длъжността (социални, организационни, компютърни, езикови и др.).

 Оценката се формира като средно аритметично число.

Определям дата за провеждане на конкурса  26.03. 2024г. от 9,30ч.

  С доброволното предоставяне на документите и лична информация от кандидатите се счита, че  дават изричното си съгласие личните им данни да се съхраняват, обработват и използват за целите на конкурса.  

от 08.02.2024г. до 08.03.2024г.

Прочети още