КОНКУРС ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ

I. На основание чл. 17 ал. 1 от Наредба №1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, УМБАЛ”Проф.д-р Стоян Киркович”АД гр. Стара Загора, обявява конкурси за лекар специализант, както следва:
ПО ЧЛ.11 ОТ НАРЕДБАТА
„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ” -1 ДЛЪЖНОСТ :–> Конспект<–

„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ” – 1 ДЛЪЖНОСТ :–> Конспект<–
„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ПСИХИАТРИЯ“ – 1 ДЛЪЖНОСТ :–> Конспект<–
„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО СПЕШНА МЕДИЦИНА” – 2 ДЛЪЖНОСТТИ :–> Конспект<–
„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ГРЪДНА ХИРУРГИЯ“ – 1 ДЛЪЖНОСТ :–> Конспект<–
„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО УРОЛОГИЯ“- 2 ДЛЪЖНОСТТИ :–> Конспект<–
„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО УНГ БОЛЕСТИ” – 1 ДЛЪЖНОСТ :–> Конспект<–
„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ“- 1 ДЛЪЖНОСТ :–> Конспект<–
„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА” – 1 ДЛЪЖНОСТ :–> Конспект<–
„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО НЕВРОХИРУРГИЯ“ – 2 ДЛЪЖНОСТТИ :–> Конспект<–
„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО КЛИНИЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ“ – 1 ДЛЪЖНОСТ :–> Конспект<–
„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ДЕТСКА ХИРУРГИЯ“ – 1 ДЛЪЖНОСТ
„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО НЕФРОЛОГИЯ”-1 ДЛЪЖНОСТ :–> Конспект<–
„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО МЕДИЦИНСКА ГЕНЕТИКА–1 ДЛЪЖНОСТ :–> Конспект<–
„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ“-1 ДЛЪЖНОСТ :–> Конспект<–

ПО ЧЛ.13 ОТ НАРЕДБАТА
„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО КЛИНИЧНА АЛЕРГОЛОГИЯ“ ЗА ЛЕКАР СЪС
СПЕЦИАЛНОСТ“КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ – 1 ДЛЪЖНОСТ :–> Конспект<–
„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО КЛИНИЧНА ТОКСИКОЛОГИЯ“ – 1 ДЛЪЖНОСТ
„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО КЛИНИЧНА ВИРУСОЛОГИЯ“ – 1 ДЛЪЖНОСТ :–> Конспект<–
„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ДЕТСКА ПСИХИАТРИЯ“ – 1 ДЛЪЖНОСТ
„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ДЕТСКА КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ И ОНКОЛОГИЯ 1 ДЛЪЖНОСТ
„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ДЕТСКА КАРДИОЛОГИЯ“ – 1 ДЛЪЖНОСТ

–> подробности <–

от 16.12.2022г. до 16.01.2023г.