КОНКУРС ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ

  1. На основание чл. 17 ал. 1 от Наредба №1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването във връзка със Заповед № РД-19-5/02.08.2023г. на Министъра на здравеопазването, УМБАЛ”Проф.д-р Стоян Киркович”АД гр. Стара Загора се обявяват конкурси за специализанти за места финансирани от държавата, както следва:

А. За  лекари специализанти по:

По чл.11 от Наредбата

1.1 Лекар специализант по Педиатрия -1 длъжност-Конспект

1.2. Лекар специализант по Психиатрия -1 длъжност-Конспект

1.3 Лекар специализант по Спешна медицина -2 длъжности-Конспект

2. По чл. 13 от Наредбата

2.1. За лекар специализант по Кардиохирургия -1 длъжност-Конспект

2.2. За лекар специализант по Детска ревматология -1 длъжност-Конспект

Б. За медицински сестри и акушери по чл.11 от Наредбата:

3.1 Медицинска сестра/акушерка/по Анестезиология и интензивни грижи -2 длъжности-Конспект

3.2 Медицинска сестра/акушерка/по Операционна и превързочна техника-4 длъжности-Конспект

Срок за подаване на документи от 01 септември 2023г. до 30 септември 2023г.

Корекция на обява

С оглед издаване на академични справки приз през месец октомври, удължаваме срока за подаване на документи до 20 октомври2023г.  и променяме датата за провеждане на конкурса – 24.10. 2023

Прочети още: