КОНКУРС ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ

 1. На основание чл. 17 ал. 1 от Наредба №1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, УМБАЛ”Проф.д-р Стоян Киркович”АД гр. Стара Загора, обявява конкурс за лекар специализант, както следва:

Съгласно чл.17, ал.1 от Наредба №1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, за нуждите на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” АД, предлагам да се обявят следните места за специализация:

I.   Лекар- специализанти по чл.11 от Наредбата

„лекар специализант по Детска хирургия“ –3 длъжности

„лекар специализант по Урология“- 1 длъжност

Подробности:

 1. Необходими документи за кандидатстване:
  1. Диплома/копие/ за придобита образователно – квалификационна степен в Република България или документ, удостоверяващ правото на специализанта да упражнява съответната професия, когато професионалната квалификация е придобита в друга държава /Копие на диплом за придобита образователно –квалификационна степен и професионална квалификация лекар/
  1. Заявление по образец
  1. Автобиография
  1. Мотивационно писмо
  1. Удостоверение за членство на специализанта в съответната съсловна организация
  1. Свидетелство за съдимост
  1. Карта за предварителен медицински преглед
  1. Препис-извлечение от трудова книжка/ако има такава/

Датата за провеждане на конкурса ще се обяви допълнително на сайта на болницата. Изпитът ще бъде писмен и практичен по предварително предоставен конспект за съответната специалност  

        Документите се подават в Деловодството на УМБАЛ”Проф. д-р Стоян Киркович” в периода от 22.05.2023 год. до 22.06.2023 год., всеки работен ден от 09.00 часа до 15.00 часа.

    С доброволното предоставяне на документите и лична информация от кандидатите се счита, че  дават изричното си съгласие личните им данни да се съхраняват, обработват и използват за целите на конкурса.  

УТВЪРЖДАВАМ:./п/……………………

                                                                                       Изп. Директор Проф. Й. Йовчев,д

от 22.05.2023г. до 22.06.2023г.