КОНКУРС ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ

I. На основание чл. 17 ал. 1 от Наредба №1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и Заповед № РД-19-4/26.07.2022г. на Министъра на здравеопазването , УМБАЛ”Проф.д-р Стоян Киркович”АД гр. Стара Загора, обявява конкурси за лекар специализант по чл.13 държавна поръчка, както следва:

ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ДЕТСКА КАРДИОЛОГИЯ
ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ДЕТСКА РЕВМАТОЛОГИЯ
ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ
ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ

–> подробности <–

от 17.08.2022 г. до 17.09.2022 г.