КОНКУРС ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ

I. На основание чл. 17 ал. 1 от Наредба №1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, УМБАЛ”Проф.д-р Стоян Киркович”АД гр. Стара Загора, обявява конкурси за лекар специализант, както следва:
„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО НЕВРОХИРУРГИЯ“–2 ДЛЪЖНОСТТИ:–> Конспект<–
„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО УРОЛОГИЯ“-2 ДЛЪЖНОСТТИ :–> Конспект<–
„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ГРЪДНА ХИРУРГИЯ“-1 ДЛЪЖНОСТ:–> Конспект<–
„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ“-1 ДЛЪЖНОСТ :–> Конспект<–
„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО КЛИНИЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ“-1 ДЛЪЖНОСТ:–> Конспект<–
„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО КЛИНИЧНА ВИРУСОЛОГИЯ“-1 ДЛЪЖНОСТ:–> Конспект<–
„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА”-2 ДЛЪЖНОСТТИ :–> Конспект<–
„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО СПЕШНА МЕДИЦИНА”=1 ДЛЪЖНОСТ:–> Конспект<–
„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ПСИХИАТРИЯ“-1 ДЛЪЖНОСТ :–> Конспект<–
II.ПО ЧЛ.13 ОТ НАРЕДБАТА
„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ“-1 ДЛЪЖНОСТ :–> Конспект<–
„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ”=2 ДЛЪЖНОСТТИ :–> Конспект<–
„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО КЛИНИЧНА АЛЕРГОЛОГИЯ“-1 ДЛЪЖНОСТ
„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО КЛИНИЧНА ТОКСИКОЛОГИЯ“-1 ДЛЪЖНОСТ

–> подробности <–

от 13.10.2022г. до 13.11.2022г.