КОНКУРС ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ

I. На основание чл. 17 ал. 1 от Наредба №1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, УМБАЛ”Проф.д-р Стоян Киркович”АД гр. Стара Загора, обявява конкурси за лекар специализант, както следва:
1.ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО АКУШЕРСТВО ГИНЕКОЛОГИЯ – 1 длъжност :–> Конспект<–

–> подробности <–

от 08.11.2022г. до 08.12.2022г.