КОНКУРС ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ

I. На основание чл. 17 ал. 1 от Наредба №1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, УМБАЛ”Проф.д-р Стоян Киркович”АД гр. Стара Загора, обявява конкурси за лекар специализант-държавна поръчка, както следва:

ПО ЧЛ.13 ОТ НАРЕДБАТА
„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО КЛИНИЧНА ВИРУСОЛОГИЯ” – 1 ДЛЪЖНОСТ :–> Конспект<–

„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО КЛИНИЧНА ТОКСИКОЛОГИЯ” –1 ДЛЪЖНОСТ

–> подробности <–

от 10.01.2023г. до 02.03.2023г.