КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА “МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – ПРОФЕСОР ДОКТОР СТОЯН КИРКОВИЧ“ ЕООД, ГР. СТАРА ЗАГОРА, ЕИК: 123651946

I. На основание чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия (ЗПП), във връзка с чл. 37 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП) и в съответствие с решения, отразени в Протокол № 119 от проведено на 27.04.2023 г. заседание, Съветът на директорите на УМБАЛ “ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ“ ЕАД, гр. Стара Загора

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА “МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – ПРОФЕСОР ДОКТОР СТОЯН КИРКОВИЧ“ ЕООД, ГР. СТАРА ЗАГОРА, ЕИК: 123651946 :

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

1. До участие в конкурса ще бъдат допускани лица, които:

1.1 са български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

1.2. са лекари с призната специалност и квалификация по здравен мениджмънт или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл.43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;

1.3. имат най-малко 5 години професионален опит, по съответната специалност в професионалното направление, съгласно изброените в т.1.2 , от които не по- малко от 3 години на ръководна позиция и/или като член на орган за управление и/или контрол на публично предприятие и/или търговско дружество;

1.4. са почтени и имат добра репутация, професионалните им качества и опит в областта на стопанското управление и/или финанси, както и в стратегическото планиране, включително да притежават умения и компетенции в областта на оперативното управление и/или други дейности, свързани с ефективното управление и могат да спомогнат за насърчаване на нови възможности за успешно развитие на “Медицински център – Професор доктор Стоян Киркович“ ЕООД, гр. Стара Загора.;

1.5. не са поставени под запрещение;

1.6. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

1.7. не са лишени от правото да заемат съответната длъжност;

1.8. не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

1.9. не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;

1.10. не са съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство- до втора степен включително, на управител на същото публично предприятие;

1.11. не заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 и 41 – 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не са членове на политически кабинет и секретари на община;

1.12. не извършват търговски сделки от свое или от чуждо име;

1.13. не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

1.14. не са управители или членове на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;

1.15. не работят по служебно или по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище и/или като лекар в лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения.

1.16. отговарят на други изисквания, предвидени в учредителния акт на дружеството.

Забележка: забраните по т. 1.12. и 1.13. се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.

Публична Покана

Приложение 1 -образец на зявление за участие в конкурса

Приложение 2- образец на декларация по чл.20-ал.1 от ЗПП

Приложение 3 – Методика за оценка

Приложение 4- декларация от кандидат за получаване на информация

Допуснати кандидати

от 29.04.2023г. до 09.05.2023г.