КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК КЛИНИКА/ОТДЕЛЕНИЕ/ЛАБОРАТОРИЯ

I.На осн. чл.90, ал.1, предложение последно, във вр.с чл.91 от КТ, чл.68, ал.7 от ЗЛЗ, чл. 21 от Правилника за устройството, дейността и организацията на вътрешния ред на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Крикович” АД-Стара Загора

Началници на:

1. КЛИНИКА ПО ХИРУРГИЧНИ БОЛЕСТИ С ДЕЙНОСТ ОБЩА И ОПЕРАТИВНА ХИРУРГИЯ
2. КЛИНИКА ПО ГРЪДНА ХИРУРГИЯ
3. КЛИНИКА ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

–> подробности <–

от 27.05.2022г. до 27.08.2022г.