КОНКУРСИ ЗА ЛЕКАРИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ

I. На основание чл. 17 ал. 1 от Наредба №1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, УМБАЛ”Проф.д-р Стоян Киркович”АД гр. Стара Загора, обявява конкурси за лекар специализант следва:

II. По чл. 13 от Наредба1/2015- държавна поръчка
1. „ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО „КЛИНИЧНА ВИРУСОЛОГИЯ”-1 ДЛЪЖНОСТ :–> Конспект<–
2. „ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО „ТРАНСФУЗНА ХЕМАТОЛОГИЯ”-1 ДЛЪЖНОСТ :–> Конспект<-


->подробности <–

от 17.11.2021г. до 17.12.2021г.