КОНКУРСИ ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ

I. На основание чл. 17 ал. 1 от Наредба №1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, УМБАЛ”Проф.д-р Стоян Киркович”АД гр. Стара Загора, обявява конкурси за специализанти държавна поръчка и във връзка със Заповед №РД -19-14.01.2022 на Министъра на здравеопазването, както следва:

По чл. 11 от Наредба1/2015

„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ПСИХИАТРИЯ” – 1 ДЛЪЖНОСТ :–> Конспект<–
„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ” – 1 ДЛЪЖНОСT :–> Конспект<–
„АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ”(ЗА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ И АКУШЕРКИ) -3 ДЛЪЖНОСТИ :–> Конспект<–

По чл. 13 от Наредба1/2015

„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ”- 2 ДЛЪЖНОСТИ :–> Конспект<–

„ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ”- 2 ДЛЪЖНОСТИ :–> Конспект<–

–> подробности <–

от 02.02.2022г. до 02.03.2022г.