За Нас

ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И УСЛОВИЯТА НА ТРУД

Ръководството на Университетска многопрофмлна болница за активно лечение (УМБАЛ) Проф. д-р Ст. Киркович, гр. Стара Загора поема ангажимента за непрекъснато усъвършенстване на Интегрираната система за управление на качеството и условията на труд, с което осигурява изпълнението на мисията на болницата, насочена към увеличаване преживените години с по-високо качество на живот и намаляване годините загубена работоспособност на гражданите.

Ръководството, в лицето на Изпълнителния директор, официално декларира своята ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ: НА КАЧЕСТВОТО И УСЛОВИЯТА НА ТРУД, изхождайки от убеждението, че просперитетът и бъдещето на здравното заведение зависят от доверието и удовлетвореността на обществото от дейността на

болницата

ПОЛИТИКАТА НА УМБАЛ ПРОФ. Д-Р СТ. КИРКОВИЧ, ГР. СТАРА ЗАГОРА Е НАСОЧЕНА КЪМ ЗАПАЗВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ТРАДИЦИОННО ВИСОКО КАЧЕСТВО И ДОСТЪПНОСТ НА ИЗВЪРШВАНИТЕ В ЗДРАВНОТО ЗАВЕДЕНИЕ ДИАГНОСТИЧНИ, ЛЕЧЕБНИ И РЕХАБИЛИТАЦИОННИ ПРОЦЕДУРИ, МОДЕРНО ЛЕЧЕНИЕ, СЕСТРИНСКИТЕ ГРИЖИ И ЕТИКАТА В ОТНОШЕНИЯТА С ПАЦИЕНТИТЕ, ПРИ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ЗА РАБОТЕЩИТЕ В БОЛНИЦАТА.

За ефективното провеждане на ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И УСЛОВИЯТА НА

ТРУД, ръководството определя основните цели по качеството и ЗБУТ:

> осъществяЕ^ане на медицинските дейности според правилата за добра клинична практика и национални и общоприети медицински стандарти за лечение при спазване на конфиденциалност, медицинската етика и правата на пациентите;

> модернизиране на болничната среда;

> въвеждане на нови, разрешени в страната диагностични и лечебни методи за разширяване спектъра на оказваната медицинска помощ;

> провеждане на по-голям брой клинични проучвания на нови медикаменти;

> непрекъснато подобряване на професионалната квалификация, комуникативните умения и

професионалната етика на медицинските кадри;

> системно спазване на санитарно-хигиенните и противоепидемични изисквания съгласно

приложимите нормативни документи;

> медико-икономическо прогнозиране, планиране, програмиране и управление на нови

диагностични, лечебни и рехабилитационни болнични технологии и системи, и добри сестрински грижи;

> прилагане на конвенционални методи за неинвазивно лечение, основаващи се на иновативните постижения на медицинската и фармацевтичната наука на медицината основана на доказателства;

> предоставяне и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд с цел предотвратяване на нараняванията и заболяванията при медицинския и административния персонал;

> въвеждане и изпълнение на процеси по консултиране и участие на работниците при взимането на решения относно управлението на здравословните и безопасни условия на труд;

> изпълнение на нормативните и други изисквания, свързани с управлението на качеството и здравословните и безопасни условия на труд.

Гаранция за изпълнение на тези цели е изграждането, поддържането и развитието на Интегрирана система за управление на качеството и условията на труд, съответстваща на изискванията на международните стандарти 180 9001:2015 и 150 45001:2018.

С приемането на съвременния подход в управлението, Ръководството поема ангажимента за осигуряване на адекватни ресурси, необходими за постигане на поставените цели и гарантира необходимите условия за стриктно спазване износванията на интегрирана система за управление в УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович”- АД, гр. Стара Загора.

КАТО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА УМБАЛ ПРОФ. Д-Р СТ. КИРКОВИЧ, ГР. СТАРА ЗАГОРА

ДЕКЛАРИРАМ

ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И УСЛОВИЯТА НА ТРУД.

Изпълнителен директор: / Проф. Д-р Йовчо Йовчев, д.м/

25 август 2020


Предмет на дейността

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД гр. Стара Загора осъществява:

  1. диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ;
  2. рехабилитация;
  3. родилна помощ;
  4. диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения;
  5. клинични изпитвания на лекарствени продукти и медицински изделия съгласно действащото в страната законодателство;
  6. учебна и научна дейност;
  7. трансплантация на органи, тъкани и клетки: Вземане и експертиза на органи, тъкъни и клетки ( откриване, установяване и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация. Взимане на тъкъни и клетки от човешки труп с цел присаждане. Присаждане на тъкани – костно-сухожилни и хрущялни тъкани. Присаждане на очна роговица, амниотична мембрана и склера
  8. диспансеризация;

Болничната помощ е организирана съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения и Наредба № 49/22.10.2010 година изм. и доп. ДВ бр.22 от 22.03.2016г.).

Дейността на болницата се осъществява при спазване на изискванията на всяка от съответните медицински специалности и стандарти, общоприетите правила за добра медицинска практика и утвърдените научни и лечебни методи в Република България.

– Осъществява се непрекъснат 24-часов диагностично- лечебен, рехабилитационен и консултативен процес чрез системно наблюдение и лечение на болните при стриктно водене на изискващата се документация и много добра колаборация между отделните структури.

– В случаите, когато не може да се постигне желания ефект от провеждания диагностично-лечебен план, пациентът се насочва към друго лечебно заведение, където може да получи медицинска помощ в необходимия вид и обем.

– Със заповед на Изп. Директор на лечебното заведение е създадена обща и клинична онкологична комисия.

Комплексните грижи за болни с онкологични заболявания в лечебно заведение се извършват от лекари с помощта на друг персонал:

– Учебна и научна дейност – болницата е база за клинично обучение на студенти по професионално направление по медицина на образователно квалификационна степен „Магистър” по всички видове учебни дисциплини; за практическо обучение по професионално направление „Социални дейности” ; за преддипломен стаж на студенти по професионално направление „Обществено здраве на образователно квалификационна степен „Бакалавър” по специалността „Управление на здравните грижи”; по специалностите „Медицинска сестра” „Акушерка” „Специалист медицински лаборант” и рехабилитатор; за следдипломно обучение на магистър- лекари.

– Медицинските специалности по които осъществява своята дейност са в съответствие с чл. 23 от Закона за лечебните заведения.

– Лечебното заведение предоставя комплексни медицински грижи за болни с социално-значими заболявания, които включват дейностите по чл. 26, ал. 1, съответно по чл. 26а, ал. 1 и чл. 27 от ЗЛЗ за болни с психични, кожно-венерически заболявания и за деца с увреждания и хронични заболявания, а за пациентите с други заболявания – необходимите дейности по диагностика, лечение, рехабилитация, диспансеризация и наблюдение.