ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ И МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ

I. На основание чл. 44 ал.1 от Наредба №1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, УМБАЛ ”Проф.д-р Стоян Киркович” АД гр. Стара Загора, обявява предложения за лекари-специализанти и медицински сестри-специализанти – държавна поръчка, както следва:

1.ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ- 1 ДЛЪЖНОСТ
2.ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ- 1 ДЛЪЖНОСТ
3.ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ- 1 ДЛЪЖНОСТ
4.ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО КЛИНИЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ- 1ДЛЪЖНОСТ
5.ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО НЕВРОХИРУРГИЯ- 1 ДЛЪЖНОСТ
6.ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ- 1 ДЛЪЖНОСТ
7.ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО НЕОНАТОЛОГИЯ- 1 ДЛЪЖНОСТ
8.ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО СПЕШНА МЕДИЦИНА- 1 ДЛЪЖНОСТ
9.ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО УРОЛОГИЯ- 1 ДЛЪЖНОСТ
10.ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ- 1 ДЛЪЖНОСТ
11.ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО МЕДИЦИНСКА ГЕНЕТИКА- 1 ДЛЪЖНОСТ
12.ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ- 1 ДЛЪЖНОСТ
13.ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ- 1 ДЛЪЖНОСТ
14.ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ГРЪДНА ХИРУРГИЯ- 1 ДЛЪЖНОСТ
15.СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ (ЗА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ И АКУШЕРКИ)- 3 ДЛЪЖНОСТИ
16.СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ОПЕРАЦИОННА И ПРЕВЪРЗОЧНА ТЕХНИКА (ЗА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ И АКУШЕРКИ)- 3 ДЛЪЖНОСТИ
17.СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ПЕДИАТРИЧНИ ЗДРАВНИ ГРИЖИ (ЗА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ И ФЕЛДШЕРИ)- 3 ДЛЪЖНОСТИ
18.СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ЗА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ, ФЕЛДШЕРИ И АКУШЕРКИ- 3 ДЛЪЖНОСТИ

ПО ЧЛ.13 ОТ НАРЕДБАТА

1.ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ДЕТСКА РЕВМАТОЛОГИЯ- 1 ДЛЪЖНОСТ
2.ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ДЕТСКА КАРДИОЛОГИЯ- 1 ДЛЪЖНОСТ
3.ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ДЕТСКА ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА- 1 ДЛЪЖНОСТ
4.ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО КЛИНИЧНА ВИРУСОЛОГИЯ- 1 ДЛЪЖНОСТ
5.ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ- 1 ДЛЪЖНОСТ :–> Конспект<–

6.ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ- 1 ДЛЪЖНОСТ

–> подробности <–

от 10.03.2022г. до 10.04.2022г.